Zarz?d

Prezes zarz?du: Ks. prof. Bogumi?? Gacka
Ks. prof. Bogumi?? Gacka

Urodzony 6 marca 1955 r. w Kole; ksi?dz, zakonnik Zgromadzenia Ksi???y Marian??w. Kierownik pierwszej na ??wiecie Katedry Personalizmu Chrze??cija??skiego (Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego, Warszawa), za??o??yciel i redaktor prowadz?cy p????rocznika ??Personalizm? Prawda ?? Dobro – Pi?kno (2001-) w wersji polskiej (www.personalizm.pl/polrocznik/) i angielskiej ??Personalism? Science ?? Philosophy – Theology (www.personalism.pl/biannual/); specjalista w personalizmie ameryka??skim. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Personalizm (www.personalizm.pl).

Zakonne ??luby wieczyste z??o??y?? 15 sierpnia 1980 r. w G??rze Kalwarii. ??wi?cenia kap??a??skie przyj??? z r?k Arcybiskupa Boles??awa Pylaka w Lublinie 14 czerwca 1981 r.

Studia: magisterium (1981), doktorat (1988) pod kierunkiem ks. prof. Czes??awa Bartnika, habilitacja z personalizmu ameryka??skiego (1997) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia zagraniczne na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie (1990), Boston University (1992-1993) i Harvardzie (1993). Badania naukowe w Oksfordzie, Los Angeles, Berkeley, San Francisco, Sorbonie. Obecnie na stanowisku profesora teologii dogmatycznej w Uniwersytecie Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego. Prefekt i wicerektor Wy??szego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ksi???y Marian??w w Lublinie (1989-1996).

Od roku 1976 w Drodze Neokatechumenalnej, katechista w?drowny w Bolonii, W??ochy (1984), Szczecinie i Kielcach (1985) oraz Bostonie, USA (1992-1993). W 2000 roku Wielkiego Jubileuszu obecny z Janem Paw??em II na G??rze B??ogos??awie??stw w Ziemi ??wi?tej.

G????wne publikacje: Personalistyczna eklezjologia Johna H. Newmana (Lublin 1989), Bibliography of American Personalism (Lublin 1994), American Personalism (Lublin 1995), Personalizm ameryka??ski (Lublin 1996), Bibliography of The Personalist (Lublin 1999), p????rocznik ??Personalizm? (2001-), liczne przek??ady, zw??aszcza Borden Parker Bowne, Personalizm (Lublin 1994), Charles Bernard Renouvier, Personalizm (Lublin 1999), William Stern, Osoba i rzecz (w druku), artyku??y, opracowania i recenzje naukowe w Polsce i za granic? . W przygotowaniu: Bibliography of European Personalism i European Personalism.

Co dwa lata bierze udzia?? w Mi?dzynarodowych Konferencjach Personalist??w (International Conference on Persons), kt??re odbywaj? si? w r????nych miejscach globu. Ostatnia konferencja odby??a si? w Warszawie w dniach 9 ?? 12 sierpnia 2005 roku, kt??rego g????wnym organizatorem by?? ks. prof. UKSW Bogumi?? Gacka, MIC.

Ks. Bogumi?? Gacka podejmuje problematyk? personalistyczn? na gruncie teologii. Uwa??a, ??e personalizm posiada kapitalne znaczenie dla teologii i zarazem ma znaczenie uniwersalistyczne w obliczu wszystkich wyzna?? i religii. Znaczenie problematyki personalistycznej w teologii, to zagadnienie olbrzymie. Kategoria osoby stanowi bowiem koron? rzeczywisto??ci, zar??wno w odniesieniu do Stw??rcy jak i do stworzenia. Personalizm zatem stanowi z??ot? ??y??? cywilizacji, zar??wno w naukach ??cis??ych (science), filozofii (philosophy) i teologii (theology).

Z??ota wyk??adnia: ??Cz??owiek jest osob? od pocz?cia?.

Cz??onek zarz?du: Marek Gacka
Marek Gacka

Marek Gacka (1952-), redaktor p????- rocznika ??Personalizm?, ksi?garz, s??ynny antykwariusz lubelski, wielki mi??o??nik ksi???ek. Marek urodzi?? si? 17 pa??dziernika 1952 roku w Turku jako najstarszy z ??trzech muszkieter??w? W??adys??awa i Klary. 11 sierpnia 1979 roku po??lubi?? Danut? w Wysokiem Mazowieckiem, maj? trzy c??rki: Karolin? (1980), Gabriel? (1983) i Aleksandr? (1984). Studia polonistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w kontakcie z Uniwersytetem w Heidelbergu. Inicjator Stowarzyszenia Naukowego Personalizm.

12 wrze??nia 2003 r. razem z ks. Bogumi??em Gacka, Marek z??o??y?? Dar Personalizmu Ojcu ??wi?temu Janowi Paw??owi II.

Cz??onek zarz?du: Pavol Mačala
Pavol Mačala

Pavol Mačala (1958-), s??owacki personalista. Kierownik Katedry Historii Wydzia??u Filozofii w Katolickim Uniwersytecie w Ru?omberoku. Wyk??ada archeologi? i histori? S??owian. Urodzi?? si? we Wranowie nad Topl??ou we wschodniej S??owacji. Pavol studiowa?? archeologi? w Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Po studiach pracowa?? w Instytucie Archeologii S??owackiej Akademii Nauk. Z ??on? Han? ma dwoje dzieci ?? c??rk? Han? i syna Jana.

W latach 1999-2002 Pavol Mačala by?? doradc? Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych S??owacji oraz G????wnego Negocjatora w sprawie wej??cia S??owacji do Unii Europejskiej.

W 2003 roku dr Mačala razem z cz??onkiem Komisji Europejskiej ds. edukacji, kszta??cenia, kultury i j?zyk??w obcych J??nem Figelem wr?czyli Ojcu ??wi?temu Janowi Paw??owi II dar personalizmu na srebrny jubileusz jego pontyfikatu.