Statut Stowarzyszenia Naukowego Personalizm

z siedzib? w Lublinie

ROZDZIA? I

Postanowienia og??lne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazw?: ??Stowarzyszenie Naukowe Personalizm?, i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedzib? Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§ 2

 1. Stowarzyszenie dzia??a na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z p????n. zm.) oraz postanowie?? niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowo??? prawn?.

§ 3

 1. Terenem dzia??ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 3. Stowarzyszenie mo??e nale??e? do krajowych i mi?dzynarodowych organizacji, przyst?powa? do sp????ek i sp????dzielni, a tak??e ???czy? si? w zwi?zki stowarzysze??, o takim samym lub podobnym profilu dzia??ania.

§ 4

 1. Stowarzyszenie pos??uguje si? skr??tem: ??SNP?.
 2. Stowarzyszenie pos??uguje si? w??asnym emblematem (logo), legitymacj? cz??onkowsk? oraz okr?g??? piecz?ci? z napisem w otoku: ??Stowarzyszenie Naukowe Personalizm?.
 3. Stowarzyszenie pos??uguje si? skr??tem: ??PA? w j?zyku angielskim.
 4. Stowarzyszenie pos??uguje si? w??asnym emblematem (logo), legitymacj? cz??onkowsk? oraz okr?g??? piecz?ci? z napisem w otoku: ??Personalism Association?.
 5. Stowarzyszenie mo??e ustanawia? w??asne odznaki cz??onkowskie, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

ROZDZIA? II

Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

§ 5

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie, propagowanie i upowszechnianie personalizmu w kraju i za granic? oraz wspieranie, propagowanie i upowszechnianie ??wiatowego personalizmu w Polsce.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • 1) prowadzenie bada?? i studi??w nad procesami i metodami upowszechniania personalizmu,
 • 2) prowadzenie dzia??alno??ci wydawniczej, filmowej, fotograficznej i audiowizualnej, wyk??adowej i odczytowej, kurs??w i konkurs??w, studi??w na r????nych poziomach,
 • 3) inicjowanie redagowania i wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, polskich i obcoj?zycznych w zakresie zagadnie?? i spraw obj?tych dzia??alno??ci? SNP; w szczeg??lno??ci wydawanie p????rocznika ??Personalizm? po polsku i w innych j?zykach,
 • 4) organizowanie odczyt??w, zebra?? dyskusyjnych, konferencji, seminari??w, kurs??w o charakterze naukowym lub popularno-naukowym,
 • 5) krzewienie wymiany my??li i organizowanie wymiany informacji naukowej w ??rodowisku personalistycznym oraz mi?dzy ??rodowiskiem, a ??rodowiskami przedstawicieli innych dziedzin nauki,
 • 6) wspieranie dzia??alno??ci polskich plac??wek, towarzystw naukowych, fundacji i szk???? w zakresie upowszechniania personalizmu,
 • 7) udzielanie pomocy zagranicznym organizacjom podejmuj?cym upowszechnianie swych osi?gni?? naukowych w Polsce,
 • 8) organizowanie bibliotek, zespo????w naukowych, czytelni, klub??w i ksi?gar??,
 • 9) wsp????praca w zakresie dzia??alno??ci SNP z Polsk? Akademia Nauk, szko??ami wy??szymi i stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granic?,
 • 10) prowadzenie szko??y wy??szej umo??liwiaj?cej zdobycie wiedzy i kwalifikacji w zakresie personalizmu,
 • 11) nale??enie do krajowych i mi?dzynarodowych organizacji i stowarzysze?? s??u???cych uprawianiu i krzewieniu personalizmu oraz branie udzia??u w ich pracach,
 • 12) branie udzia??u w kongresach i konferencjach krajowych i zagranicznych, po??wi?conych dziedzinom b?d?cym przedmiotem zainteresowania SNP,
 • 13) pomoc pracownikom nauki i innym osobom podejmuj?cym wysi??ki w zakresie upowszechniania i popularyzacji personalizmu poprzez:
  • – udzielanie stypendi??w i innych rodzaj??w pomocy finansowej,
  • – udzielanie pomocy materialnej i technicznej niezb?dnej dla dzia??ania w tej dziedzinie,
  • – pomoc w uzyskiwaniu stypendi??w na studia za granic?,
 • 14) przyznawanie nagr??d,
 • 15) promowanie i organizowanie wolontariatu,
 • 16) prowadzenie akcji charytatywnych,
 • 17) tworzenie funduszu samopomocy kole??e??skiej,
 • 18) wspieranie integracji europejskiej,
 • 19) wypowiadanie si? w sprawach publicznych, zwi?zanych z celami Stowarzyszenia,
 • 20) wsp????praca z w??adzami samorz?dowymi, pa??stwowymi, sektorem gospodarczym, ??rodkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem personalizmu,
 • 21) podejmowanie dziedzictwa personalizmu Jana Paw??a II w celu dalszej jego prezentacji w skali krajowej i mi?dzynarodowej,
 • 22) tworzenie baz danych tematycznie zwi?zanych z celami i zadaniami statutowymi,
 • 23) udzielanie rekomendacji cz??onkom Stowarzyszenia,
 • 24) organizowanie integracyjnych spotka?? dla cz??onk??w Stowarzyszenia,
 • 25) rozwijanie innych form dzia??alno??ci , s??u???cych realizowaniu statutowych cel??w SNP.

§ 7

Stowarzyszenie prowadzi dzia??alno??? gospodarcz?, na og??lnych zasadach, okre??lonych w odr?bnych przepisach. Doch??d z dzia??alno??ci gospodarczej Stowarzyszenia s??u??y realizacji cel??w Statutowych i nie mo??e by? przeznaczony do podzia??u mi?dzy jego cz??onk??w.

§ 8

Szczeg????owe cele i zadania Stowarzyszenia okre??laj? roczne oraz wieloletnie programy dzia??ania, kt??re s? opracowywane przez Zarz?d i uchwalane przez Walne Zebranie Cz??onk??w.

§ 9

 1. Dzia??alno??? Stowarzyszenia opiera si? na pracy spo??ecznej jej cz??onk??w.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw mo??e zatrudnia? pracownik??w.
 3. Osobom wchodz?cym w sk??ad wybieralnych organ??w Stowarzyszenia, przys??uguje prawo do zwrotu uzasadnionych koszt??w, w zwi?zku z wykonywaniem przez nich zada?? statutowych, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowi? inaczej.

ROZDZIA? III

Cz??onkowie, ich prawa i obowi?zki

§ 10

Cz??onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na:

 • 1) cz??onk??w zwyczajnych,
 • 2) cz??onk??w wspieraj?cych,
 • 3) cz??onk??w honorowych.

§ 11

 1. Cz??onkami Stowarzyszenia mog? by? osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna mo??e by? jedynie cz??onkiem wspieraj?cym i dzia??a? w Stowarzyszeniu za po??rednictwem swojego przedstawiciela.

§ 12

 1. Cz??onkiem zwyczajnym mo??e by? osoba fizyczna posiadaj?ca pe??n? zdolno??? do czynno??ci prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, b?d?ca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Cz??onkami Stowarzyszenia mog? by? cudzoziemcy niemaj?cy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Przyj?cia nowych cz??onk??w dokonuje Zarz?d uchwa??? podj?t? w ci?gu dw??ch miesi?cy od daty z??o??enia deklaracji cz??onkowskiej. W razie odmowy przyj?cia w poczet cz??onk??w, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesi?ca od daty jej dor?czenia z??o??y? na r?ce Zarz?du odwo??anie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwo??anie w czasie najbli??szych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 13

Cz??onek Stowarzyszenia ma prawo:

 • 1) wybiera? i by? wybieranym do w??adz Stowarzyszenia,
 • 2) uczestniczy? z g??osem stanowi?cym w Walnym Zebraniu,
 • 3) zg??asza? wnioski i postulaty dotycz?ce dzia??alno??ci Stowarzyszenia,
 • 4) korzysta? z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych dzia??aniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 • 5) bra? udzia?? w pracach, zebraniach i innych przedsi?wzi?ciach Stowarzyszenia z prawem g??osu,
 • 6) do pomocy ze strony Stowarzyszenia,
 • 7) do pos??ugiwania si? legitymacj? i odznak? cz??onkowsk?.

§ 14

Cz??onek Stowarzyszenia jest zobowi?zany do:

 • 1) przestrzegania Statutu i uchwa?? organ??w Stowarzyszenia,
 • 2) wsp????pracy z organami Stowarzyszenia,
 • 3) anga??owania si? w dzia??alno??? Stowarzyszenia,
 • 4) terminowego op??acania sk??adek cz??onkowskich,
 • 5) dbania o dobre imi? i mienie Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Cz??onkiem wspieraj?cym mo??e zosta? osoba fizyczna lub osoba prawna, z kraju lub zagranicy, kt??ra zadeklaruje si? systematycznie wspiera?, w spos??b merytoryczny lub finansowy, dzia??alno??? Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na cz??onka wspieraj?cego podpisuje specjaln? deklaracj? cz??onkowsk?, w kt??rej sk??ada o??wiadczenie w jakiej formie zamierza wspiera? dzia??alno??? Stowarzyszenia.
 3. Uchwa??? w sprawie przyj?cia kandydata w poczet cz??onk??w Stowarzyszenia podejmuje Zarz?d, w ci?gu jednego miesi?ca od daty z??o??enia specjalnej deklaracji cz??onkowskiej.
 4. W przypadku odmowy przyj?cia w poczet cz??onk??w Stowarzyszenia, osoba zainteresowana otrzymuje od Zarz?du pisemne uzasadnienie. Decyzja Zarz?du w tej sprawie jest ostateczna.

§ 16

 1. Cz??onek wspieraj?cy ma prawo do:
  • a) uczestniczenia z g??osem doradczym w Walnym Zebraniu Cz??onk??w i w posiedzeniach Zarz?du;
  • b) zg??aszania wniosk??w i propozycji uchwa?? na Walne Zebranie Cz??onk??w;
  • c) pos??ugiwa? si? legitymacj? cz??onkowsk? i odznak? Stowarzyszenia.
 2. Cz??onek wspieraj?cy jest zobowi?zany do ??wiadczenia na rzecz Stowarzyszenia pomocy: merytorycznej, finansowej lub w innej formie, okre??lonej w podpisanej przez siebie specjalnej deklaracji cz??onkowskiej, o kt??rej mowa w § 15 ust. 2 Statutu.

§ 17

 1. Cz??onkiem honorowym mo??e zosta? osoba fizyczna, z kraju lub zagranicy, kt??ra swoj? dzia??alno??ci? wykaza??a wybitne zas??ugi dla rozwoju Stowarzyszenia lub jest w szczeg??lny spos??b zas??u??ona dla realizacji cel??w statutowych Stowarzyszenia.
 2. Na wniosek Zarz?du godno??? cz??onka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Cz??onk??w.

§ 18

 1. Cz??onek honorowy posiada takie same prawa jak cz??onek zwyczajny, za wyj?tkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Mo??e jednak uczestniczy? z g??osem doradczym w Walnym Zebraniu Cz??onk??w i w posiedzeniach Zarz?du.
 2. Cz??onek honorowy posiada takie same obowi?zki jak cz??onek zwyczajny, za wyj?tkiem obowi?zku op??acania sk??adek cz??onkowskich.

§ 19

 1. Utrata lub ustanie cz??onkostwa mo??e powsta? na skutek:
  • 1) dobrowolnej rezygnacji z przynale??no??ci do Stowarzyszenia, zg??oszonej na pi??mie Zarz?dowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowi?za?? wobec Stowarzyszenia,
  • 2) ??mierci cz??onka lub utraty osobowo??ci prawnej przez cz??onka wspieraj?cego,
  • 3) uchwa??y Zarz?du z powodu nie p??acenia sk??adek cz??onkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
  • 4) wykluczenia uchwa??? Zarz?du z powodu nieprzestrzegania postanowie?? statutu, regulamin??w i uchwa?? w??adz Stowarzyszenia, dzia??ania na szkod? Stowarzyszenia,
  • 5) likwidacji Stowarzyszenia.
 2. Uchwa??? w sprawie wykluczenia lub wykre??lenia z rejestru cz??onk??w Stowarzyszenia, podejmuje Zarz?d w g??osowaniu tajnym, zwyk??? wi?kszo??ci? g??os??w; przy obecno??ci ponad po??owy wybranej liczby cz??onk??w Zarz?du.
 3. Osoba wykluczona lub skre??lona ma prawo wniesienia odwo??ania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty dor?czenia uchwa??y na pi??mie. Walne Zebranie rozpatruje odwo??anie w czasie najbli??szych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 4. Utrata lub ustanie cz??onkostwa w Stowarzyszeniu skutkuje wykre??leniem z rejestru cz??onk??w Stowarzyszenia.

ROZDZIA? IV

W??adze Stowarzyszenia

§ 20

W??adzami Stowarzyszenia s?:

 • 1) Walne Zebranie Cz??onk??w Stowarzyszenia, zwane dalej ??Walnym Zebraniem?,
 • 2) Zarz?d Stowarzyszenia, zwany dalej ??Zarz?dem?,
 • 3) Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Organy Stowarzyszenia maj? charakter kolegialny.
 2. Wybieralnymi organami Stowarzyszenia s?: Zarz?d i Komisja Rewizyjna.
 3. Kadencja wybieralnych organ??w Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 4. Uchwa??y i protoko??y organ??w Stowarzyszenia przechowywane s? w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Cz??onkowie wybieralnych organ??w Stowarzyszenia mog? z wa??nych powod??w, przed up??ywem kadencji, zrezygnowa? w pracach tych organ??w. Wakuj?ce stanowiska uzupe??niane s? przez Walne Zebranie Cz??onk??w.
 2. Je??eli liczba wakuj?cych stanowisk w tych organach przekroczy 1/3 statutow? liczb? cz??onk??w pochodz?cych z wyboru, Walne Zebranie Cz??onk??w przeprowadza nowe wybory.

§ 23

Cz??onkowie w??adz Stowarzyszenia pe??ni? swoje funkcje spo??ecznie i nie pobieraj? za nie wynagrodzenia.

Walne zebranie cz??onk??w

§ 24

 1. Walne Zebranie Cz??onk??w jest najwy??sz? w??adz? Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Cz??onk??w mo??e by? zebraniem:
  • a) zwyczajnym,
  • b) nadzwyczajnym.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwo??uje Zarz?d raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiaj?c cz??onk??w o jego terminie, miejscu i proponowanym porz?dku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie Cz??onk??w obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo??uje Zarz?d:
  • a) z w??asnej inicjatywy;
  • b) na ???danie Komisji Rewizyjnej;
  • c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 og??lnej liczby cz??onk??w zwyczajnych Stowarzyszenia,
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno by? zwo??ywane w terminie miesi?ca od daty zg??oszenia wniosku lub ???dania i obradowa? nad sprawami, dla kt??rych zosta??o zwo??ane.
 7. Uchwa??y Walnego Zebrania zapadaj? zwyk??? wi?kszo??ci? g??os??w, w g??osowaniu jawnym, w obecno??ci ponad po??owy og??lnej liczby cz??onk??w zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. W przypadku nie zebrania si? cz??onk??w w liczbie pozwalaj?cej na podejmowanie uchwa?? przez Walne Zebranie, Zarz?d zwo??uje je ponownie w terminie nie d??u??szym ni?? 2 tygodnie.
 9. Na ponownie zwo??anym Walnym Zebraniu Cz??onk??w, uchwa??y mog? zapada? w obecno??ci mniej ni?? po??owa og??lnej liczby cz??onk??w.
 10. Walne Zebranie Cz??onk??w odbywa si? w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym miejscu przygotowanym do przeprowadzenia tego typu zebra??.
 11. W g??osowaniu tajnym, zwyk??? wi?kszo??ci? g??os??w, podejmowane s? uchwa??y w przedmiocie udzielania absolutorium dla Zarz?du.
 12. Walnym Zebraniem kieruje Przewodnicz?cy Walnego Zebrania wybierany ka??dorazowo w g??osowaniu jawnym, bezwzgl?dn? wi?kszo??ci? obecnych cz??onk??w Stowarzyszenia. Przewodnicz?cy nie mo??e wchodzi? w sk??ad Zarz?du i Komisji Rewizyjnej.
 13. W przypadku r??wnego roz??o??enia g??os??w w trakcie g??osowania, decyduje g??os przewodnicz?cego Walnego Zebrania.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Cz??onk??w nale??? w szczeg??lno??ci:

 • 1) przyjmowanie sprawozda?? z dzia??alno??ci merytoryczno-finansowej Zarz?du za ostatni rok,
 • 2) przyjmowanie sprawozda?? z dzia??alno??ci Komisji Rewizyjnej za ostatni rok,
 • 3) podejmowanie uchwa??y w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarz?du,
 • 4) wybieranie i uzupe??nianie sk??ad??w wybieralnych organ??w Stowarzyszenia,
 • 5) podejmowanie uchwa?? w sprawie zmiany Statutu,
 • 6) podejmowanie uchwa??y w sprawie rozwi?zania si? Stowarzyszenia,
 • 7) uchwalanie rocznych oraz wieloletnich: program??w dzia??ania i plan??w finansowych,
 • 8) uchwalanie regulamin??w pracy organ??w Stowarzyszenia i innych akt??w wewn?trznych dotycz?cych dzia??alno??ci Stowarzyszenia,
 • 9) podejmowanie uchwa?? w sprawie wysoko??ci op??at wpisowych i sk??adek cz??onkowskich,
 • 10) podejmowanie uchwa?? w sprawie wyboru wzoru emblematu Stowarzyszenia i odznak cz??onkowskich,
 • 11) rozpatrywanie skarg na uchwa??y Zarz?du,
 • 12) nadawanie i pozbawianie godno??ci cz??onka honorowego,
 • 13) podejmowanie uchwa?? we wszystkich sprawach nie zastrze??onych do kompetencji innych organ??w Stowarzyszenia.

Zarz?d Stowarzyszenia

§ 26

 1. Zarz?d jest organem wykonawczym i zarz?dzaj?cym Stowarzyszenia.
 2. W sk??ad Zarz?du mo??e wchodzi? od 3 do 5 os??b w tym Prezes.
 3. Zarz?d reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach zewn?trznych i dzia??a w jego imieniu.
 4. Pracami Zarz?du kieruje Prezes Zarz?du.
 5. Posiedzenia Zarz?du zwo??uje Prezes Zarz?du, w miar? potrzeby, jednak nie rzadziej ni?? raz na kwarta??,
 6. Kadencja Zarz?du trwa 3 lata.

§ 27

 1. Zarz?d podejmuje uchwa??y w g??osowaniu jawnym, zwyk??? wi?kszo??ci? g??os??w, przy obecno??ci ponad po??owy wybranej liczby cz??onk??w Zarz?du. W przypadku r??wnego rozk??adu g??os??w, decyduj?cy g??os ma Prezes Zarz?du.
 2. Zarz?d jest upowa??niony do sk??adania, w imieniu Stowarzyszenia, o??wiadcze?? woli we wszystkich sprawach, w tym: zaci?gania zobowi?za?? maj?tkowych, zawierania um??w i udzielania pe??nomocnictw.

§ 28

Do kompetencji Zarz?du nale??? w szczeg??lno??ci:

 • 1) okre??lenie sposobu wykonywania uchwa?? Walnego Zebrania Cz??onk??w,
 • 2) organizowanie i kierowanie statutow? dzia??alno??ci? Stowarzyszenia,
 • 3) prowadzenie rejestru cz??onk??w Stowarzyszenia,
 • 4) przyjmowanie oraz wykluczanie cz??onk??w: zwyczajnych i wspieraj?cych,
 • 5) wnioskowanie o nadanie godno??ci cz??onka honorowego,
 • 6) opracowywanie rocznych lub wieloletnich: program??w dzia??ania i plan??w finansowych,
 • 7) zwo??ywanie Walnego Zebrania Cz??onk??w,
 • 8) proponowanie porz?dku obrad Walnego Zebrania Cz??onk??w,
 • 9) zg??aszanie na Walnym Zebraniu Cz??onk??w propozycji uchwa?? i wniosk??w,
 • 10) zapraszanie go??ci, z g??osem doradczym, na Walne Zebranie Cz??onk??w,
 • 11) zarz?dzanie i gospodarowanie maj?tkiem Stowarzyszenia,
 • 12) dysponowanie ??rodkami finansowymi Stowarzyszenia,
 • 13) rozpatrywanie spor??w mi?dzy cz??onkami Stowarzyszenia,
 • 14) przedstawianie Walnemu Zebraniu Cz??onk??w sprawozdania z dzia??alno??ci merytoryczno-finansowej za ostatni rok,
 • 15) podejmowanie decyzji w sprawach dotycz?cych: powo??ania Biura Stowarzyszenia i zatrudniania pracownik??w potrzebnych do prawid??owego prowadzenia spraw Stowarzyszenia,
 • 16) podejmowanie uchwa?? w sprawach: przynale??no??ci do krajowych i mi?dzynarodowych organizacji, przyst?powania do sp????ek i sp????dzielni oraz ???czenia si? w zwi?zki stowarzysze??.

Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewn?trznej Stowarzyszenia.
 2. W sk??ad Komisji Rewizyjnej wchodz? 3 osoby.
 3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodnicz?cy.

§ 30

Do zakresu dzia??ania Komisji Rewizyjnej nale??y:

 • 1) kontrolowanie co najmniej raz w roku ca??okszta??tu dzia??alno??ci Stowarzyszenia,
 • 2) wyst?powanie do Zarz?du z wnioskami wynikaj?cymi z przeprowadzonych kontroli i ???danie wyja??nie??,
 • 3) prawo ???dania zwo??ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywi?zywania si? przez Zarz?d z jego statutowych obowi?zk??w, a tak??e prawo ???dania zwo??ania posiedzenia Zarz?du,
 • 4) zwo??anie Walnego Zebrania, w razie nie zwo??ania go przez Zarz?d w terminie ustalonym statutem,
 • 5) sk??adanie na Walnym Zebraniu wniosk??w o udzielenie (lub odmow? udzielenia) absolutorium dla Zarz?du,
 • 6) sk??adanie sprawozda?? ze swej dzia??alno??ci na Walnym Zebraniu.

§ 31

Uchwa??y Komisji Rewizyjnej, podejmowane s? w g??osowaniu jawnym, zapadaj? zwyk??? wi?kszo??ci? g??os??w w obecno??ci wszystkich cz??onk??w Komisji. Na podstawie uchwa??y pe??nego sk??adu Komisja Rewizyjna mo??e podejmowa? uchwa??y w g??osowaniu tajnym.

§ 32

 1. Cz??onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? pe??ni? innych funkcji we w??adzach Stowarzyszenia ani by? pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Cz??onkowie Komisji Rewizyjnej mog? bra? udzia?? w posiedzeniach Zarz?du z g??osem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo ???dania od cz??onk??w i w??adz Stowarzyszenia z??o??enia pisemnych lub ustnych wyja??nie?? dotycz?cych kontrolowanych spraw.

ROZDZIA? V

Maj?tek Stowarzyszenia

§ 33

 1. Maj?tek Stowarzyszenia stanowi?: nieruchomo??ci, ruchomo??ci, warto??ci niematerialne i prawne oraz fundusze krajowe i zagraniczne.
 2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowi?zuj?cych przepis??w, mo??e przyjmowa? darowizny, spadki i zapisy oraz korzysta? z ofiarno??ci publicznej.
 3. Stowarzyszenie mo??e otrzymywa? dotacj? wed??ug zasad okre??lonych w odr?bnych przepisach.
 4. ??rodki finansowe przeznaczone na pokrycie: koszt??w realizacji cel??w i zada?? statutowych oraz niezb?dnych koszt??w administracyjnych, uzyskiwane s? w szczeg??lno??ci z:
  • 1) op??at wpisowych i sk??adek cz??onkowskich,
  • 2) darowizn,
  • 3) dotacji i subwencji,
  • 4) spadk??w i zapis??w,
  • 5) kontrakt??w,
  • 6) grant??w,
  • 7) ofiarno??ci publicznej,
  • 8) dochod??w z maj?tku Stowarzyszenia,
  • 9) dochod??w z odp??atnej statutowej dzia??alno??ci Stowarzyszenia,
  • 10) dochod??w z dzia??alno??ci gospodarczej.

§ 34

Do sk??adania o??wiadcze?? woli we wszystkich sprawach, w tym maj?tkowych, Stowarzyszenia, zawierania um??w i udzielania pe??nomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dw??ch cz??onk??w Zarz?du dzia??aj?cych ???cznie.

ROZDZIA? VI

Zasady wprowadzania zmian w Statucie

§ 35

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Cz??onk??w wymaga kwalifikowanej wi?kszo??ci 2/3 g??os??w, przy obecno??ci co najmniej po??owy cz??onk??w uprawnionych do g??osowania.
 2. Podj?cie uchwa??y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Cz??onk??w wymaga kwalifikowanej wi?kszo??ci 2/3 g??os??w, przy obecno??ci co najmniej 2/3 cz??onk??w uprawnionych do g??osowania.
 3. Wniosek o zmian? statutu musi by? zg??oszony na pi??mie, a tre??? proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwo??uj?cym Walne Zebranie.
 4. Podejmuj?c uchwa??? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powo??uje Komisj? Likwidacyjn?, kt??ra przeprowadzi likwidacj? Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje tak??e fundacje i stowarzyszenia, maj?ce podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Naukowego Personalizm, nie nastawione na osi?ganie zysku, na rzecz kt??rych przejdzie maj?tek Stowarzyszenia, po wype??nieniu jego zobowi?za??.

ROZDZIA? VII

Spos??b rozwi?zania si? Stowarzyszenia

§ 36

 1. Stowarzyszenie mo??e rozwi?za? si? na podstawie w??asnej uchwa??y.
 2. Uchwa??? w sprawie rozwi?zania si? Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Cz??onk??w
  w g??osowaniu jawnym, wi?kszo??ci? 2/3 g??os??w, przy obecno??ci ponad po??owy og??lnej liczby cz??onk??w Stowarzyszenia.
 3. Uchwa??a w sprawie rozwi?zania si? Stowarzyszenia powinna okre??la? termin i tryb likwidacji oraz cel spo??eczny, na kt??ry mo??e zosta? przeznaczony maj?tek zlikwidowanego Stowarzyszenia.
 4. Je??eli uchwa??a ostatniego Walnego Zebrania Cz??onk??w nie stanowi inaczej, to w razie rozwi?zania si? Stowarzyszenia na podstawie w??asnej uchwa??y, likwidatorami Stowarzyszenia s? cz??onkowie jego Zarz?du.
 5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywane s? z maj?tku Stowarzyszenia.

ROZDZIA? VIII

Przepisy ko??cowe

§ 37

 1. Niniejszy Statut zosta?? uchwalony w miejscowo??ci Lublin w dniu 29 czerwca 2005 r., przez Zebranie Za??o??ycielskie Stowarzyszenia i wchodzi w ??ycie z dniem rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze S?dowym.
 2. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie maj? przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.