WSP???CZESNA DEMOKRACJA

Jan Pawe?? II

Jan Pawe?? II

Jan Pawe?? II (1920-2005), Ojciec ??wi?ty, kt??ry do??wiadczy?? dw??ch totalitaryzm??w: hitleryzmu i stalinizmu. St?d szczeg??lna wra??liwo??? u Jana Paw??a Wielkiego na godno??? osoby ludzkiej i godno??? narodu. R??wna godno??? ka??dej osoby i r??wna godno??? ka??dego narodu to z??ota wyk??adnia Personalizmu Jana Paw??a II. W ksi???ce Pami?? i to??samo??? (Krak??w 2005) Ojciec ??wi?ty
pokazuje jak B??g dzia??a w historii i ma moc ze z??a nazizmu i komunizmu wyprowadzi? dobro.

Nie ma wolno??ci bez Solidarno??ci
i nie ma Solidarno??ci bez mi??o??ci.

Jako program wsp????czesnej demokracji rewolucja francuska rozpowszechni??a w ??wiecie has??o: ??wolno???, r??wno???, braterstwo?. Jak Ojciec ??wi?ty ocenia system demokratyczny w jego wsp????czesnym zachodnim wydaniu?

Refleksje snute dotychczas przybli??y??y nas do sprawy, kt??ra dla cywilizacji europejskiej zdaje si? szczeg??lnie znamienna: jest to mianowicie sprawa demokracji, rozumianej nie tylko w sensie ustroju politycznego, ale tak??e pewnej postawy umys??owej i obyczajowej. Demokracja zakorzenia si? w tradycji greckiej, chocia?? w antycznej Helladzie nie oznacza??a tego samego co we wsp????czesnych demokracjach. Znane jest klasyczne rozr????nienie pomi?dzy trzema odmianami ustroju politycznego: monarchi?, arystokracj? i demokracj?.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.