PRZES?ANIE LAUREATA POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA

Prezydent Lech Wa???sa

Lech Wa???sa

Lech Wa???sa (1943-), osoba, kt??ra zmieni??a ??wiat, zwyci?ski przyw??dca ??Solidarno??ci?, obok Ojca ??wi?tego Jana Paw??a II ikona Polski w ??wiecie. Lech Wa???sa to osoba, kt??ra w oparciu o Boga rozwali??a najpodlejszy system na ??wiecie ?? komunizm. Zawsze jednoznaczny w obronie pocz?tego ??ycia; ojciec o??miorga dzieci.

Lech Wa???sa urodzi?? si? 29 wrze??nia 1943 roku w Popowie, powiat Lipno jako czwarte dziecko Boles??awa i Feliksy Wa???s??w. Elektryk z Gda??ska, syn cie??li z doliny rzeki Wis??y (Egil Aarvik).

Wa???sa zosta?? wyr????niony w ??wiecie wieloma honorowymi profesurami i doktoratami, m.in. Uniwersytetu Harvarda i jest autorem ksi???ek: Droga nadziei (Warszawa 1987); Droga do wolno??ci (Warszawa 1991); Wszystko co robi?, robi? dla Polski (Warszawa 1995).

??Je??li B??g wybra?? Dawida, ??eby pokona?? Goliata, to kim??e ja jestem, ??ebym orzeka?? o Dawidzie. To wyb??r Boga stanowi wielko??? i honor cz??owieka. To B??g obdarzy?? Pana Prezydenta Lecha Wa???s? m?stwem, kt??rego ul?k?? si? komunizm?. (ks. Bogumi?? Gacka, mic)

Panie, Panowie

Zwracam si? do Was jako laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1983, polski robotnik ze Stoczni Gda??skiej, jeden z organizator??w niezale??nego ruchu zwi?zkowego w Polsce. Naj??atwiej by??oby mi powiedzie?, ??e nie jestem godzien tego wyj?tkowego wyr??znienia. Kiedy jednak wspominam chwil?, gdy wie??? o nagrodzie rozesz??a si? po moim kraju, t? chwil? wzruszenia i powszechnej rado??ci ludzi czuj?cych, ??e w nagrodzie tej moralnie i duchowo uczestnicz?, to musz? powiedzie?, ??e traktuj? t? nagrod? jako wyraz uznania, ??e ruch, kt??remu odda??em wszystkie swoje si??y, dobrze s??u??y?? ludzkiej wsp??lnocie.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.