PRZEM??WIENIE W KONGRESIE STAN??W ZJEDNOCZONYCH

Prezydent Lech Wa???sa

Lech Wa???sa

Lech Wa???sa (1943-), legendarny przyw??dca Solidarno??ci podj??? prac? w Stoczni Gda??skiej im. Lenina w 1967 r. 31 sierpnia 1980 r. Lech Wa???sa podpisa?? Porozumienia Gda??skie, kt??re stanowi? Zwyci?stwo Solidarno??ci. Od 13 grudnia 1981 do listopada 1982 r. internowany.

15 listopada 1989 roku, jako trzeci obcokrajowiec w historii ?? po Markizie de Lafayette i Winstonie Churchillu ?? wyg??osi?? Przem??wienie do obu Izb Kongresu Stan??w Zjednoczonych.

Z Lenina ?? komunizm, ze Stoczni Lenina ?? koniec komunizmu. Z Gda??ska pretekst drugiej wojny ??wiatowej, z Gda??ska dzi?ki Solidarno???Solidarno??ci mur berli??ski run???. Oto dzia??anie Boga w historii, kt??ry ze z??a wyprowadza dobro.

My nar??d!

Oto s??owa, od kt??rych chc? zacz?? moje przem??wienie. Nikomu na tej Sali nie musz? przypomina?, sk?d one pochodz?, nie musz? te?? przypomina?, ??e ja elektryk z Gda??ska te?? mam prawo si? nimi pos??ugiwa?.

My Nar??d! Stoj? przed Wami jako trzeci w historii cudzoziemiec, nie piastuj?cy ??adnych wielkich funkcji pa??stwowych, kt??rego zaproszono, aby przem??wi?? przed po???czonymi Izbami Kongresu Stan??w Zjednoczonych. Tego Kongresu, kt??ry dla wielu uci??nionych i pozbawionych swoich praw ludzi na ??wiecie wydaje si? by? ??wiat??em wolno??ci i ostoj? praw cz??owieka.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.