PREZENTACJA POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA ’83

Egil Aarvik

Egil Aarvik

Egil Aarvik (1912-1990), redaktor i polityk norweski (Christian People’s Party). W latach 1934-1937 by?? sekretarzem Norweskiego Towarzystwa Misyjnego (Norwegian Home Mission Society), w latach 1940-1946 pracowa?? w Stavanger we w??adzach lokalnych Towarzystwa. Od 1947 r. Egil zajmowa?? si? praca dziennikarska w dzienniku „Dagsavisa”, kt??re wychodzi??o w Trondheim. Nast?pnie zosta?? Redaktorem dziennika „Dagsavisa” (1950-1954). Od 1948 r. do 1965 r. redagowa?? r??wnie?? „Folkets Framtid”.
W latach 1965-1971 Aarvik zosta?? Ministrem Spraw Spo??ecznych (Minister of Social Affairs). Od 1975 r. do 1990 r. by?? cz??onkiem Norweskiego Komitetu Noblowskiego, za?? w latach 1982-1990 przewodniczy?? Komitetowi. Jako Przewodniczacy Norweskiego Komitetu Noblowskiego, Egil Aarvik wyg??osi?? Przem??wienie (Presentation Speech) z okazji wr?czenia Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1983 Lechowi Wa???sie (Oslo, 10.12.1983). Nagrod? w imieniu m???a odebra??a ??ona Lecha Wa???sy – Danuta.

„Tegoroczny Pokojowy Noblista podnios?? zwyci?sko p??on?c? pochodni? – wielce zaszczytne imi?, ja??niejace imi? Solidarno??ci”

Wasza Wysoko???,
Wasza Kr??lewska Mo???, Ekscelencje,
Panie i Panowie:

„Zwa??ywszy, ??e uznanie przyrodzonej godno??ci oraz r??wnych i niezbywalnych praw wszystkich cz??onk??w wsp??lnoty ludzkiej jest podstaw? wolno??ci, sprawiedliwo??ci i pokoju na ??wiecie”. Tak brzmi pocz?tek Powszechnej Deklaracji Praw Cz??owieka Organizacji Narod??w Zjednoczonych, deklaracji, kt??a definicj? koncepcji pokoju stwarza podstawy dla decyzji Norweskiego Komitetu Noblowskiego, aby przyzna? tegoroczn? Pokojow? Nagrod? polskiemu przewodnicz?cemu zwi?zku zawodowego, Lechowi Wa???sie.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.