POKOJOWA NAGRODA NOBLA LECHA WA??SY

Danuta Wa???sa

Danuta Wa???sa

Danuta Wa???sa (1949-), Miros??awa Danuta z domu Go??o?? urodzi??a si? 25 lutego Krypach pod W?growem. 8 wrze??nia 1969 roku Danuta po??lubi??a Lecha Wa???s?, legendarnego przywodc? „Solidarno??ci”, Prezydenta Polski (1990-1995). Danuta i Lech Wa???sowie maj? o??mioro dzieci: Bogdana (1970), S??awomira (1972), Przemys??awa (1974), Jaros??awa (1976), Magdalen? (1979), Ann? (1980), Mari? Wiktori? (1982) i Brygid? (1985). W imieniu m???a Laureata – Pierwszego Polaka Pokojowego Noblisty – Danuta Wa???sa odbiera??a 10 grudnia 1983 roku w Oslo Pokojowa Nagrod? Nobla.

Poniewa?? Lech Wa???sa, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla nie m??g?? by? obecny osobi??cie, w jego imieniu Nagrod? przyj???a i wyg??osi??a Podzi?kowanie Pani Danuta Wa???sa.

G??oszono j? umar??? – a oto jeden z dowod??w, ??e ona ??yje,
g??oszono j? niezdoln? do my??lenia i pracy, a oto dow??d, ??e ona dzia??a, g??oszono j? pobit?, a oto dow??d, ??e ona zwyci???y??a.

Henryk Sienkiewicz

Wasza Kr??lewska Wysoko???.
Dostojni Przedstawiciele
Narodu Norweskiego.

Znane s? Wam powody, dla kt??rych nie mog??em przyby? do Waszej stolicy, aby odebra? t? zaszycztn? nagrod?. W tym uroczystym dniu moje miejsce b?dzie w??r??d tych, spomi?dzy kt??ych wyszed??em i do kt??ych nale??? – w??r??d robotnik??w Gda??ska.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.