PERSONALIZM

Emmanuel Mounier

Emmanuel Mounier

Emmanuel Mounier (1905-1950), personalista francuski, za??o??yciel i Redaktor pisma ??Esprit? (1932). Urodzi?? si? w Grenoble 1 kwietnia 1905 r., studiowa?? filozofi? pod kierunkiem Jacquesa Chevaliera, ucznia Henri??ego Bergsona. W 1927 r. Mounier przybywa do Pary??a, gdzie kontynuuje studia filozoficzne na Sorbonie. Jego przyjaci????mi byli J. Maritain, J. Danielou, M. Bierdiajew i G. Marcel. W 1935 r. ??eni si? z Paulette Leclercq i przenosz? si? do Brukseli, maj? trzy c??rki.

Z powodu wsp????pracy z ruchem oporu rok 1942 Mounier sp?dza w wi?zieniach. Po wojnie wraca do Pary??a i organizuje w Chatenay pod Pary??em dom miesi?cznika ??Esprit?. Odwiedza Belgi?, Szwajcari?, Niemcy, W??ochy, Angli?, Polsk? (1946), Austri?, Dani?, Szwecj?, Norwegi? i Afryk? ??rodkow?. Umiera nagle w nocy 22 marca 1950 r. na atak serca.

Po??r??d 15 ksi???ek Mouniera na szczeg??ln? uwag? zas??uguj?: R?volution personnaliste et communautaire (Paris 1934); Manifeste au service du personnalisme (??Esprit?, Paris 1936); Wprowadzenie do egzystencjalizm??w, Krak??w 1964); Co to jest personalizm? Krak??w 1960) i Le personnalisme (Paris 1950).

Osoba ludzka ma wymiar indywidualny i komunitarny.

S??owo „personalizm” (‚personalisme’) u??ywane jest od niedawna. Od czasu kiedy w roku 1903 Renouvier wprowadzi?? je na oznaczenie swojej filozofii, popad??o w zapomnienie. Pos??ugiwa??o si? nim wielu Amerykan??w po u??yciu go przez Walta Whitmana w jego Democratic Vistas (1867). S??owo to zjawi??o si? ponownie we Francji oko??o roku 1930, aby okre??li? – w zupe??nie odmiennym klimacie – pocz?tkowe poszukiwania pisma „Esprit” i kilku ugrupowa?? zbli??onych („Ordre Nouveau” itd.), podj?te wobec politycznego i duchowego kryzysu, jaki wybuch?? w??wczas w Europie.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.