OD HUMANIZMU DO PERSONALIZMU

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik (1929-), Redaktor naczelny p????rocznika ??Personalizm?, wybitny personalista w filozofii,teologii i naukach ??cis??ych, tw??rca systemu personalizmu uniwersalistycznego. 5 sierpnia 1995 roku Jan Pawe?? II napisa??: ??Drogi Ksi???e Profesorze! Podziwiam ogrom erudycji i wielorako??? przemy??le???.

Do g????wnych publikacji Ks. Prof. Bartnika nale???: Personalizm (Lublin 1995, Warszawa 2000), Dogmatyka katolicka, t. 1-2 (Lublin 1999-2003), Historia filozofii (Lublin 1999, 2001).

Od humanizmu poprzez antropologi? do personalizmu.

Profesor Adam Schaff, dawniej marksista, dzi?? filozof j?zyka, powiedzia?? ?? jeszcze jako marksista ?? ??e pojmowanie cz??owieka jako osoby da??o katolicyzmowi wy??szo??? nad marksizmem i dlatego on stara?? si? poj?cie osoby wkomponowa? w system marksistowski (por. Marksizm a jednostka ludzka, Warszawa 1963).

OD HUMANIZMU

My??l ludzka si? rozwija i ma swoje szczeg??lne etapy. Od wieku XVIII modne jest dzielenie tej my??li na kolejne epoki: od kosmologicznej do humanistycznej. M??wi si? najcz???ciej, ??e na pocz?tku by?? kult kosmosu i natury, potem przysz??a epoka bog??w i narodzin wielkich religii. Epoka ??redniowieczna chcia??a budowa? Kr??lestwo Bo??e na ziemi. W czasach renesansu przysz??a epoka nawrotu do kultury staro??ytnej, nazwana przez F. I. Niethammera w r. 1808 i G. Voigta w r. 1858 „humanizmem”, czyli zwrotem ku cz??owiekowi.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.