KLASYCZNY PERSONALIZM BOSTO??SKI

Harold Oliver

Harold Oliver

Harold H. Oliver (1930-), profesor filozofii i teologii w Uniwersytecie Bosto??skim (1965-1996). Urodzi?? si? w 1930 r. w Mobile, AL. Harold studiowa?? w Samford University (B.A., 1952), Southern Baptist Theological Seminary (B.D., 1954), Princeton Theological Seminary (Th.M., 1955) i uzyska?? doktorat w Emory University, Atlanta, Georgia w 1961 r. Dalsze wykszta??cenie otrzyma?? w Europie i rozwin??? Personalizm Relacyjny (Relational Personalism).

Prof. Harold i jego ??ona Martha uczestniczyli w Mi?dzynarodowej Konferencji Personalist??w w Warszawie (UKSW, 9-12. 08. 2005) Mieszkaj? ze swoj? c??rk? Daphne w Deatsville, AL.

G????wne publikacje Prof. Olivera to: A Relational Metaphysic (Haga, 1981); Relatedness: Essays in Metaphysics and Theology (Macon, GA, 1984); i Personalism Revisited: Its Proponents and Critics (z T. Bufordem, Amsterdam ?? New York, NY, 2002).

??Obecno??? Prezydenta Lecha Wa???sy na Mi?dzynarodowej Konferencji Personalist??w stanowi zwie??czenie profesury mego ??ycia?.

W 1905 roku, po trzydziestu latach uczenia w Uniwersytecie Bosto??skim, Borden Parker Bowne og??osi??, ??e jest personalist?, definiuj?c w ten spos??b filozoficzne i teologiczne ??rodowisko tej instytucji na wiele przysz??ych lat. W 2004 roku, czyli dziewi??dziesi?t dziewi?c lat p????niej, ??mier? Waltera Mueldera i Johna Lavely’ego naznaczy??a ca??kowity koniec epoki nazywanej przez licznych personalist??w z Uniwersytetu Bosto??skiego „wiekiem teizmu Bowne’a”.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.