GODNO??? OSOBY I GODNO??? NARODU

Bogumi?? Gacka

Bogumi?? Gacka

Bogumi?? Gacka (1955-), personalista. Bogumi?? urodzi?? si? 6 marca 1955 roku w Kole. Kierownik pierwszej w ??wiecie Katedry Personalizmu Chrze??cija??skiego (UKSW, Warszawa), za??o??yciel i redaktor p????rocznika ??Personalizm? (2001-) w wersji polskiej i angielskiej, specjalista w personalizmie ameryka??skim.

??wi?cenia kap??a??skie przyj??? z r?k Abpa Boles??awa Pylaka w Lublinie 14 czerwca 1981 r. Studia: magisterium (1981) i doktorat (1987) pod kierunkiem ks. prof. Czes??awa Stanis??awa Bartnika, habilitacja (1997) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia zagraniczne i badania naukowe w Oxfordzie (1985), Katolickim Uniwersytecie Ameryki (1990), Boston University (1992-1993), Harvardzie (1993) i Sorbonie (1997).

G????wne publikacje: Personalistyczna eklezjologia Johna H. Newmana (Lublin 1989), Bibliography of American Personalism (Lublin 1994), i American Personalism (Lublin 1995).

G????wny organizator Mi?dzynarodowej Konferencji Personalist??w (International Conference on Persons) w Warszawie na Bie-lanach (UKSW), 9-12 sierpnia 2005 roku.

Personalizm ?? z??ot? ??y??? cywilizacji.

R??wna godno??? ka??dej osoby ludzkiej i r??wna godno??? narodu – oto z??ota wyk??adnia personalizmu Jana Paw??a II, Papie??na-Polaka, Papie??a-S??owianina. Personalizm jako system, to spos??b odczytywania wszelkiej rzeczywisto??ci z faktu osoby, zar??wno Rzeczywisto??ci Stw??rcy (Osoby Boskie) jak i rzeczywisto??ci stworzenia (osoby ludzkie, osoby anielskie).

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.