ZNACZENIE OSOBY W TEOLOGII

Joseph Ratzinger

Joseph Ratzinger

Joseph Ratzinger (1927-), Ojciec ??wi?ty Benedykt XVI. Joseph urodzi?? si? w Marktl nad Inn w Niemczech 16 kwietnia 1927 roku. W 1951 roku, po uko??czeniu studi??w filozoficznych i teologicznych, przyj??? ??wi?cenia kap??a??skie. W roku 1953 obroni?? doktorat, za?? w roku 1957 otrzyma?? habilitacj?. W latach 1959-1977 by?? profesorem dogmatyki i teologii fundamentalnej w Bonn, Mu??nster, Tybindze i Regensburgu. W latach 1962-1965 bra?? udzia?? w Soborze Watyka??skim II jako ekspert-doradca kard. Fringsa.

W 1977 roku papie?? Pawe?? VI mianowa?? go arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, nast?pnie otrzyma?? godno??? kardyna??a. W 1981 roku papie?? Jan Pawe?? II powo??a?? Kard. Josepha Ratzingera na stanowisko prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Kardyna?? Ratzinger by?? przewodnicz?cym Papieskiej Komisji Biblijnej i Mi?dzynarodowej Komisji Teologicznej. 19 kwietnia 2005 roku zosta?? wybrany nast?pc? ??w. Piotra i przyj??? imi? Benedykt XVI.

G????wne publikacje J. Ratzingera: Wprowadzenie w chrze??cija??stwo (Krak??w 1970); Eschatologia (Pozna?? 1985); Raport o stanie wiary (Krak??w ?? Warszawa 1986); S??l ziemi (Krak??w 1997); Moje ??ycie (Cz?stochowa 1998).

Poj?cie osoby, jak te?? towarzysz?ca mu idea, stanowi? dorobek teologii chrze??cija??skiej; innymi s??owy rozwin???y si? przede wszystkim w ramach dyskusji pomi?dzy ludzk? my??l? a danymi wiary chrze??cija??skiej i t? drog? wkroczy??y w dzieje my??li.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.