W?DROWANIE ’84

Bogumi?? Gacka

Bogumi?? Gacka

Bogumi?? Gacka (1955-), profesor w?drowny. Bogumi?? urodzi?? 6 marca 1955 roku w Kole. Kierownik pierwszej w ??wiecie Katedry Personalizmu Chrze??cija??skiego (UKSW, Warszawa), za??o- ??yciel i redaktor p????rocznika ??Personalizm? (2001-) w wersji polskiej i angielskiej, specjalista w teologii dogmatycznej i personalizmie ameryka??skim.

We wrze??niu 1984 roku ks. Bogumi??, marianin bra?? udzia?? w rozes??aniu katechist??w w?drownych na ca??y glob. W?drowanie ??84 stanowi ??wiadectwo jego osobistego do??wiadczenia g??oszenia Ewangelii w Bolonii.

Po zaprezentowaniu Bibilography of American Personalism (Lublin 1994) i American Personalism (Lublin 1995), Ks. Prof. Bogumi?? Gacka przygotowuje Bibliography of European Personalism i European Personalism. Co dwa lata bierze udzia?? w Mi?dzynarodowej Konferencji Personalist??w (International Conference on Persons).

W tej epoce katechist??w w?drownych i ja musia??em sta? si? w?drownym. Jan Pawe?? II

Jezus Chrystus w?drowa?? przez miasta i wioski g??osz?c Ewangeli?. Posy??a?? po dw??ch aposto????w i po dw??ch swoich uczni??w, aby g??osili: Kr??lestwo Bo??e nadesz??o, przychodzi z nami. Ten apostolski model ewangelizacji okaza?? si? najskuteczniejszy w ci?gu wiek??w, r??wnie ?? pozostaje najskuteczniejszym w obecnej dobie sekularyzacji.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.