POJ?CIE OSOBY ANIELSKIEJ

??w. Grzegorz Wielki

??w. Grzegorz Wielki

Grzegorz Wielki (540-604), ??wi?ty, doktor Ko??cio??a. Grzegorz urodzi?? si? w Rzymie ok. 540 roku, jego rodzicami byli Gordianus i Silvia. Po odbyciu kariery urz?dniczej zosta?? prefektem Rzymu. Jezus Chrystus powo??a?? go do ??ycia konsekrowanego jako benedyktyna. Grzegorz otrzyma?? ??wi?cenia diako??skie i by?? legatem papieskim w Konstantynopolu.

3 wrze??nia 590 roku Grzegorz zosta?? wybrany papie??em. Jako gorliwy pasterz opiekowa?? si? biednymi i wys??a?? misjonarzy do Anglii. W 601 roku ustanowi?? Augustyna arcybiskupem Cantenbury. Zmar?? w Rzymie 12 marca 604 roku.

??w. Grzegorz Wielki napisa?? wiele dzie?? teologicznych i wyg??osi?? wiele wspania??ych homilii ?? dlatego zosta?? og??oszony doktorem Ko??cio??a.

Pozostawi?? po sobie komentarz do Ksi?gi Hioba zatytu??owany Moralia i uporz?dkowa?? ??piew liturgiczny zwany p????niej Chora??em Gregoria??skim.

Anio??owie Pa??scy, b??ogos??awcie Pana! (Dn 3, 58)

Nale??y wiedzie?, ??e imi? anio?? nie oznacza natury, lecz zadanie, misj?. Duchy ??wi?te w niebie s? wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze mo??na nazywa? je anio??ami, lecz tylko w??wczas, kiedy przybywaj?, by co?? oznajmi?. Duchy, kt??re zwiastuj? sprawy mniejszej wagi, nazywaj? si? anio??ami, te za??, kt??re zapowiadaj? wydarzenia najbardziej donios??e ?? archanio??ami.

St?d w??a??nie do Dziewicy Maryi nie zosta?? pos??any jakikolwiek anio??, ale archanio?? Gabriel. Dla wype??nienia tego zadania s??usznie wys??any zosta?? anio?? najwa??niejszy, aby oznajmi? wydarzenie spo??r??d wszystkich najdonio??lejsze.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.