PERSONALIZM W?OSKI

Robert Skrzypczak

Robert Skrzypczak

Robert Skrzypczak (1964-), personalista. Urodzi?? si? w G??ucho??azach 25 sierpnia 1964 r. Kap??an Archidiecezji Warszawskiej. Uko??czy?? Mi?dzynarodowe Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie. Magister psychologii (Uniwersytet Wroc??awski) i doktor teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski, pod kierunkiem ks.Prof. Czes??awa Bartnika). Pracowa?? jako duszpasterz akademicki przy ko??ciele ??w. Anny w Warszawie, wyk??ada?? w Seminarium Warszawskim oraz w Instytucie Teologicznym w Guam (USA). Przebywa na sta??u naukowym w Wenecji.

Interesuje si? my??l? Papie??a Jana Paw??a II oraz personalizmem w??oskim. T??umacz, publicysta. Wsp????pracuje z redakcj? Encyklopedii Personalizmu w Padwie. Autor: Ko??ci???? jako Niewiasta (Warszawa 2001), Osoba i misja (Warszawa 2005), Ko??ci???? misyjny wed??ug Jana Paw??a II (Lublin 2005).

Narodziny personalizmu we W??oszech wi???? si? z wielkim europejskim renesansem narod??w i wy??anianiem si? stabilnych pa??stw wraz z ich strukturami demokratycznymi.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.