OD GODNO??CI OSOBY DO GODNO??CI NARODU

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik (1929-), redaktor naczelny p????rocznika ??Personalizm?, tw??rca systemu personalizmu uniwersalistycznego, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw??a II. Ks. prof. Bartnik jest wybitnym specjalist? w personalizmie i teologii narodu. Autor ponad 60 ksi???ek, promotor ponad 60 doktorat??w.

Do wa??niejszych publikacji autora nale???: Personalizm (Lublin 1995, Warszawa 2000); Dogmatyka katolicka (Lublin 1999 ?? tom I, Lublin 2003 ?? tom II); Teologia narodu (Cz?stochowa 1999); Historia filozofii (Lublin 2000, 2001); Fenomen Europy (Radom 2001).

Gdy Syn Cz??owieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy anio??owie, wtedy zasi?dzie na swoim tronie pe??nym chwa??y. I zgromadz? si? przed Nim wszystkie narody. (Mt 25, 31-32)

Problematyka godno??ci osoby ludzkiej oraz godno??ci narodu jest dosy? skomplikowana ze wzgl?du na nieostro??? i wieloznaczno??? podstawowych termin??w i poj??. Wszystkie trzy: godno???, osoba, nar??d ?? maj? niezbyt okre??lone pola semantyczne i wszelkie wywody, nawet naukowe, nie zawsze trafiaj? w sedno rzeczywisto??ci, a przynajmniej w obszar porozumienia. Przewa??nie opracowania nie wychodz? z tych samych za??o??e?? systemowych i kontekst??w j?zykowo- kulturowych. Tutaj chc? przedstawi? nar??d w ??wietle systemu personalistycznego, cho? i ten system nie jest szerzej znany i musi by? w miar? potrzeby dookre??lany. Niemniej nauka polega na coraz nowszych, g???bszych, i ??mielszych poszukiwaniach.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.