MAGISTERIUM KO??CIO?A WOBEC EWOLUCJI

Jan Pawe?? II

Jan Pawe?? II

Jan Pawe?? II (1920-2005), Wielki Personalista. Podczas obrad Soboru Watyka??skiego II (1962-65) bp Karol Wojty??a m??wi?? o personalizmie, kiedy by?? komentowany Schemat 13, kt??ry potem sta?? si? Konstytucj? duszpastersk? o Ko??ciele w ??wiecie wsp????czesnym Gaudium et spes.

Zdaniem Jana Paw??a II zrozumienie typu personalistycznego cz??owieka ?? osoby dope??nia rozumienie osoby ludzkiej typu kosmologicznego.

W dniach od 22 do 26 pa??dziernika 1996 roku odby??a si? w Watykanie sesja plenarna Papieskiej Akademii Nauk. Jej program obejmowa?? debat? na temat ??Powstania i pierwotnej ewolucji ??ycia?, w kt??rej wzi?li udzia?? specjali??ci z r????nych dziedzin nauki (chemii, biologii, genetyki i astronomii) oraz filozofowie i teolodzy. Osoba ludzka jest bowiem misterium wobec metod bada?? ?? science, philosophy i theology.

22 pa??dziernika 1996 roku Jan Pawe?? II skierowa?? historyczne Przes??anie do Papieskiej Akademii Nauk dotycz?ce ewolucji.

Skoro Pan Ci? wezwa??, prosz? wprowadzi? Ko??ci???? w Trzecie Tysi?clecie (Kard. Stefan Wyszy??ski do Jana Paw??a II)

Z wielk? przyjemno??ci? kieruj ? s??owa serdecznego pozdrowienia do Pana Prezesa i Was wszystkich, kt??rzy wchodzicie w sk??ad Papieskiej Akademii Nauk, z okazji obecnej sesji plenarnej. W szczeg??lny spos??b witam nowych cz??onk??w Akademii, po raz pierwszy uczestnicz?cych w obradach. Pragn? tak??e wspomnie? o akademikach zmar??ych w ostatnim roku i powierzy? ich Panu ??ycia.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.