Numer 8/2005

Jan Pawe?? II
Od praw osoby ludzkiej do praw narod??w
Jan Pawe?? II
Magisterium Ko??cio??a wobec ewolucji
??w. Grzegorz Wielki
Poj?cie osoby anielskiej
Joseph Ratzinger
Znaczenie osoby w teologii
Czes??aw Stanis??aw Bartnik
Od godno??ci osoby do godno??ci narodu
Bogumi?? Gacka
W?drowanie ’84
Robert Skrzypczak
Personalizm w??oski
Pavol Ma?ala
Personalizm S??owian
Numer 8/2005