SUBIEKTYWNO??? A SUBIEKTYWIZM

Karol Wojty??a

Karol Wojty??a

Karol Wojty??a (1920-), Ojciec ??wi?ty Jan Pawe?? II Wielki, Personalista w etyce, kt??ry do??wiadczy?? dw??ch totalitaryzm??w: hitleryzmu i komunizmu. Rozprawa habilitacyjna Karola Wojty??y Ocena mo??liwo??ci zbudowania etyki chrze??cija??skiej przy za??o??eniach systemu Maxa Schelera (Lublin 1959) stanowi studium personalizmu etycznego.

Kardyna?? Karol Wojty??a bra?? udzia?? w obradach Soboru Watyka??skiego II (1962-1965). Kiedy by?? komentowany Schemat 13, kt??ry potem sta?? si? Konstytucj? duszpastersk? o Ko??ciele w ??wiecie wsp????czesnym Gaudium et spes, Biskup Karol Wojty??a m??wi?? o personalizmie.

??Subiektywno??? a subiektywizm? pochodzi z ksi???ki Kardyna??a Karola Wojty??y Osoba i czyn (Krak??w 1969), kt??ra powstawa??a w okresie Soboru Watyka??skiego II.

??Ko??ci????, kt??ry z racji swego zadania i kompetencji w ??aden spos??b nie uto??samia si? ze wsp??lnot? polityczn?, ani nie wi???e si? z ??adnym systemem politycznym, jest zarazem znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej?. (Gaudium et spes, 76)

Analizy przeprowadzone dotychczas umo??liwiaj? postawienie tego problemu, a nawet po??rednio tego si? domagaj?. Chodzi o jasne odr????nienie subiektywno??ci cz??owieka, kt??r? tutaj zajmujemy si? wraz z analiz? ??wiadomo??ci ?? od subiektywizmu jako pewnej postawy my??lowej, kt??rej stanowczo chcemy unikn??. Stwierdzenie subiektywno??ci cz??owieka??osoby posiada podstawowe znaczenie dla realizmu ?? i w??a??nie obiektywizmu naszego studium.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.