PREZENTACJA OSOBY PRYMASA TYSI?CLECIA

Marek Gacka

Marek Gacka

Marek Gacka (1952-), redaktor p????- rocznika ??Personalizm?, ksi?garz, s??ynny antykwariusz lubelski, wielki mi??o??nik ksi???ek. Marek urodzi?? si? 17 pa??dziernika 1952 roku w Turku jako najstarszy z ??trzech muszkieter??w? W??adys??awa i Klary. 11 sierpnia 1979 roku po??lubi?? Danut? w Wysokiem Mazowieckiem, maj? trzy c??rki: Karolin? (1980), Gabriel? (1983) i Aleksandr? (1984). Studia polonistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w kontakcie z Uniwersytetem w Heidelbergu. Inicjator Stowarzyszenia Naukowego Personalizm.

12 wrze??nia 2003 r. razem z ks. Bogumi??em Gacka, Marek z??o??y?? Dar Personalizmu Ojcu ??wi?temu Janowi Paw??owi II.

??Losy komunizmu rozstrzygn? si? nie w Rosji, ale w Polsce. Polska, gdy umocni si? wiar?, zabierze si? do komunizmu i go obali. Za to b?dzie jej wdzi?czny ca??y ??wiat?.

Stefan Kardyna?? Wyszy??ski, 1953

1901-1981

  1901
W rodzinie Julianny z Karpi??w i Stanis??awa Wyszy??skich w Zuzeli w Ziemi Nurskiej przychodzi na ??wiat Stefan Wyszy??ski 3 sierpnia 1901 r. Sakrament Chrztu Stefan otrzymuje 5 sierpnia w ko??ciele parafialnym w Zuzeli.
  1910
Rodzice Stefana Wyszy??skiego przenosz? si? do Andrzejewa w powiecie Ostr??w Mazowiecka.
  31 pa??dziernika umiera Julianna Wyszy??ska ?? matka Stefana (pochowana na cmentarzu w Andrzejewie).
  1913
W parafii Andrzejewo otrzymuje Sakrament Bierzmowania z r?k bpa Juliana Nowowiejskiego.
  1912-1914
Ucz?szcza do gimnazjum W. G??rskiego wWarszawie.
  1914-1917
Ucz?szcza do gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w ?om??y.
  1917-1920
Ucz?szcza do gimnazjum im. Piusa X we W??oc??awku.
  1920
Wst?puje do Wy??szego Seminarium Duchownego we W??oc??awku.
  1924
3 sierpnia Stefan Wyszy??ski otrzymuje z r?k bpa W. Owczarka ?? biskupa pomocniczego ordynariusza w??oc??awskiego w kaplicy Matki Bo??ej w katedrze w??oc??awskiej ??wi?cenia Kap??a??skie (prezbiteratu).
  5 sierpnia odprawia prymicyjn? Msz? ??w. w kaplicy Matki Bo??ej na Jasnej G??rze. W pa??dzierniku zostaje mianowany wikariuszem parafii katedralnej we W??oc??awku. Obejmuje r??wnie ?? stanowisko redaktora dziennika ??S??owo Kujawskie?.
  1925
Rozpoczyna studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Sekcji spo??eczno-ekonomicznej.
  1927
27 grudnia uzyskuje licencjat z Prawa Kanonicznego.
  1929
Doktorat z prawa kanonicznego uzyskuje 22 czerwca na podstawie rozprawy: ??Prawa rodziny, Ko??cio??a i pa??stwa do szko??y?.
  Po uzyskaniu doktoratu Ks. Wyszy??ski odbywa podr???? naukow? jako stypendysta: do Austrii, W??och, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.
  1930
Ks. Wyszy??ski obejmuje obowi?zki wikariusza w Przedczu Kujawskim.
  1931
Zostaje mianowany profesorem wWy??- szym Seminarium Duchownym we W??oc??awku.
  1932
Obejmuje obowi?zki redaktora miesi ?cznika ??Ateneum Kap??a??skie?.
  1933-1939
Kieruje Sodalicj? Maria??sk? Ziemian, prowadzi Chrze??cija??ski Uniwersytet Robotniczy i prac? spo??eczno-o??wiatow? w Chrze??cija??skich Zwi?zkach Zawodowych we W??oc??awku.
  1937
Mianowany cz??onkiem Rady Spo??ecznej przy Prymasie Polski kard. A. Hlondzie.
  1939-1942
Na polecenie bpa M. Kozala opuszcza po wybuchu wojny W??oc??awek i przebywa w domu rodzinnym we Wrociszewie, p????niej w Koz????wce na Lubelszczy??nie i w ??u??owie.
  1942
Obejmuje obowi?zki kapelana Zak??adu dla Niewidomych w Laskach.
  1944
W okresie Powstania Warszawskiego pe??ni obowi?zki jednego z kapelan??w Grupy ??Kampinos? Armii Krajowej dzia??aj?cego w Laskach i okolicy oraz szpitala powsta??czego w Laskach ?? pseudonim ??Radwan III?.
  1945
Wraca do W??oc??awka. Zak??ada tygodnik ???ad Bo??y?. Zostaje rektorem Wy??szego Seminarium Duchownego we W??oc??awku, maj?cego czasow? siedzib? na plebanii w Lubra??cu. Pe??ni r??wnocze??nie obowi?zki proboszcza w dw??ch s?siednich parafiach.
  15 sierpnia zostaje mianowany kanonikiem gremialnym Kapitu??y W??oc??awskiej. Pod pseudonimem dr Stefan Zuzelski wydaje prac? ??Stolica Apostolska a ??wiat powojenny?.
  1946
25 marca otrzymuje od kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, powiadomienie od Piusa XII o nominacji na stolic? biskupi? w Lublinie.
  Od 4 maja odprawia rekolekcje na Jasnej G??rze przed otrzymaniem 12 maja sakry biskupiej z r?k kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Wsp????konsekratorami s? bp Karol Rado??ski z W??oc??awka i bp Stanis??aw Czajka z Cz?stochowy.
  Od 22 do 24 maja uczestniczy po raz pierwszy w Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
  25 maja odbywa ingres do katedry lubelskiej.
  28.09. Wyg??asza przem??wienie nad trumn? pra??. W??adys??awa Korni??owicza, swego kierownika duchowego.
  1947
Od 7 do 8 czerwca jako biskup lubelski podejmuje Ksi???y Kardyna????w: Prymasa Polski A. Hlonda i Prymasa B. Griffina.
  3.08. Dokonuje konsekracji biskupa Zdzis??awa Goli??skiego (jest to pierwsza sakra biskupia jakiej udzieli?? bp Stefan Wyszy??ski).
  4-10.09. Bierze udzia?? w obradach Episkopatu na Jasnej G??rze i wyg??asza podczas uroczysto??ci przed Szczytem kazanie na Wa??ach Jasnog??rskich.
  1948
22.10. Otrzymuje wiadomo??? o ??mierci kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski i 26 pa??dziernika uczestniczy w jego uroczysto??ciach pogrzebowych.
  12 listopada jest mianowany przez Piusa XII Arcybiskupem Metropolit? Gnie??nie??skim i Warszawskim. Z arcybiskupstwem gnie??nie??skim zwi?zany jest tytu?? i obowi?zki Prymasa Polski.
  1949
2 lutego odbywa ingres do Bazyliki Prymasowskiej w Gnie??nie, a 6 lutego odbywa ingres do prokatedry warszawskiej. Po obj?ciu obowi?zk??w Prymasa Polski, odbywa od 9 do 19 lutego rekolekcje na Jasnej G??rze.
  1950
14 kwietnia zostaje podpisane porozumienie miedzy rz?dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Episkopatem.
  1951
5 lutego na zaproszenie Boles??awa Bieruta, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadza rozmow? dotycz?c? polskiej administracji ko??cielnej na Ziemiach Zachodnich i P????nocnych.
  18.02. Udziela jurysdykcji kanonicznej wikariuszom kapitulnym wybranym przez Rady Diecezjalne, po zniesieniu przez w??adze pa??stwowe administratur apostolskich ustanowionych na Ziemiach Zachodnich i P????nocnych przez kard. A. Hlonda w 1945 roku.
  4.04. Przybywa do Rzymu w towarzystwie bpa Micha??a Klepacza z ?odzi i ks. Antoniego Baraniaka, swego sekretarza.
  9.04. Przyj?ty na audiencji przez papie??a Piusa XII.
  27.04. Przyj?ty po raz drugi na audiencji przez Piusa XII.
  1.05. Ko??czy pobyt w Rzymie.
  12.05. Prymas spotyka si? z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Boles??awem Bierutem.
  1952
29 listopada og??oszona zostaje lista dwudziestu czterech nowo mianowanych kardyna????w. W??r??d nich metropolita gnie??nie??ski i warszawski ks. abp Stefan Wyszy??ski, Prymas Polski.
  1953
12.01. W dniu, w kt??rym zosta?? na konsystorzu w Rzymie kreowany i og??oszony kardyna??em i mia?? otrzyma? kapelusz kardynalski ?? wobec nie wyra??enia zgody przez w??adze pa??stwowe na wyjazd do Rzymu ?? dokonuje po??wi?cenia Domu Arcybiskup??w Warszawskich przy ul. Miodowej w Warszawie i odbiera homagium od obecnych kap??an??w.
  25.9. Wyg??asza kazanie w ko??ciele ??w. Anny w Warszawie. P????nym wieczorem otrzymuje decyzj? Rady Ministr??w zakazuj?c? dalszego pe??nienia funkcji ko??cielnych. Zostaje wywieziony noc? z Domu Arcybiskup??w Warszawskich w nieznanym kierunku. P????niej przysz??a wiadomo???, ??e miejscem odosobnienia Ksi?dza Prymasa by?? Rywa??d Kr??lewski ko??o Grudzi?dza ?? klasztor kapucyn??w, kt??rych usuni?to z budynku.
  12.10. Zostaje przewieziony z Rywa??du do Stoczka Warmi??skiego ko??o Lidzbarka.
  8.12. Dokonuje Aktu Osobistego Oddania si? przez r?ce Matki Naj??wi?tszej w ca??kowit? niewol? Chrystusowi.
  1954
6.10. Zostaje przewieziony samolotem ze Stoczka do Prudnika ??l?skiego.
  1955
29.10. Przewieziony z Prudnika do Koma??czy, do klasztoru si??str nazaretanek. W nowym miejscu odosobnienia pisze ??Rozmy??lania na tle roku liturgicznego? i ??List do moich kap??an??w?.
  1956
16 maja Kardyna?? Stefan Wyszy??ski pisze tekst Jasnog??rskich ??lub??w Narodu. W maju i czerwcu przygotowuje komentarz do przyrzecze?? zawartych w ??lubach, kt??rych tekst zosta?? z??o??ony na Jasnej G??rze 26 sierpnia.
28 pa??dziernika, po trzech latach uwi?zienia powraca do Warszawy. Obejmuje na nowo swoje obowi?zki pasterskie.
  1957
14.01. Na zaproszenie prezesa Rady Ministr??w J??zefa Cyrankiewicza, przeprowadza w gmachu Rady Ministr??w rozmow? z premierem w sprawach dotycz?cych stosunk??w mi?dzy Ko??cio??em a Pa??stwem.
  2 kwietnia przybywa na Jasn? G??r? po raz pierwszy od uwolnienia.
  1.05. Spotyka si? z I sekretarzem KC PZPR W??adys??awem Gomu??k? i prezesem Rady Ministr??w J??zefem Cyrankiewiczem. Przeprowadza z nimi rozmow? w zwi?zku ze swym wyjazdem do Rzymu.
  3.05. Rozpoczyna uroczy??cie na Jasnej G??rze Wielk? Nowenn? przed Tysi?cleciem Chrztu Polski.
  6.05. Wyje??d??a do Rzymu.
  14 maja Prymas Polski zostaje przyj?ty na audiencji przez Papie??a Piusa XII. Po 45-minutowej rozmowie odbywa si? papieska audiencja dla biskup??w polskich, duchowie??stwa i Polonii w??oskiej. Papie?? dokonuje po??wi?cenia kopii Obrazu Matki Bo??ej Jasnog??rskiej, kt??ry nawiedzi p????niej wszystkie parafie w Polsce.
  18.05. Otrzymuje z r?k Piusa XII pier??cie?? i kapelusz kardynalski.
  30.05. Obejmuje ko??ci???? tytularny ?? bazylik? Matki Bo??ej na Zatybrzu.
  13.06. Wraz z ksi???mi polskimi i Polakami przebywaj?cymi w Rzymie, zostaje przyj?ty przez Piusa XII na audiencji po??egnalnej.
  16.06. Powraca do Warszawy.
  1958
11.01. Odbywa jedenastogodzinn? rozmow? z I sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR W??adys??awem Gomu??k? oraz premierem J??zefem Cyrankiewiczem, w czasie kt??rej om??wiono ca??okszta??t stosunk??w Ko??ci???? ?? Pa??stwo. Nie osi?gni?to uzgodnie??. Po tym spotkaniu rozpoczyna si? ofensywa w??adz pa??stwowych przeciw Ko??cio??owi oraz milenijnemu programowi Prymasa.
  20.10. Udaje si? do Rzymu na konklawe po ??mierci papie??a Piusa XII.
  25.10. Rozpoczyna si? konklawe.
  28.10. Sk??ada po raz pierwszy homagium nowo wybranemu Ojcu ??w. Janowi XXIII (kard. A.G. Roncalli).
  4 listopada uczestniczy w koronacji Jana XXIII.
  14.11. Przyj?ty na audiencji przez Jana XXIII.
  15.11. Uczestniczy w tajnym konsystorzu.
  17.12. Przyj?ty na audiencji po??egnalnej przez Ojca ??w.
  18.12. Bierze udzia?? w konsystorzu publicznym, podczas kt??rego og??oszeni zostaj? nowi cz??onkowie Kolegium Kardynalskiego.
  1959
12.01. Uczestniczy w Metropolitalnym Seminarium Duchownym ??w. Jana w Warszawie w uroczystych obchodach dwusetnej rocznicy erygowania Seminarium.
  1960
11.01. Odbywa rozmow? z I sekretarzem KC PZPR W??adys??awem Gomu??k?.
  9.06. Dokonuje konsekracji archikatedry warszawskiej ??w. Jana Chrzciciela.
  1961
19.05. Wyg??asza w Laskach przem??wienie podczas pogrzebu Matki El??biety Czackiej, za??o??ycielki Zgromadzenia Si??str Franciszkanek S??u??ebnic Krzy??a.
  1962
6.02. Zamyka diecezjalny proces kanoniczny s??ugi Bo??ego O. Maksymiliana Kolbego.
  14.02. Wyje??d??a do Rzymu, celem wzi?cia udzia??u w pracach Komisji Centralnej Przygotowawczej Soboru Watyka??skiego II.
  17.02. Przyj?ty na audiencji prywatnej przez Jana XXIII.
  19.02. Uczestniczy w sesji Komisji Centralnej Przygotowawczej Soboru Watyka??skiego II, na kt??rej Jan XXIII sk??ada uwielbienie Matce Bo??ej Jasnog??rskiej, pod opiek? kt??rej oddaje prace Komisji Centralnej.
  22.02. Bierze udzia?? w publicznej audiencji Jana XXIII w Bazylice ??w. Piotra dla kaznodziej??w wielkopostnych miasta Rzymu i dla Komisji Centralnej.
  25.02. Przyj?ty zostaje przez Jana XXIII w gabinecie prywatnym. Uczestniczy w Angelus Domini i b??ogos??awie??stwie Ojca ??w. dla wiernych, zebranych na placu ??w. Piotra. Z polecenia Papie??a ukazuje si? w oknie b??ogos??awie??stw przy Jego boku.
  8.03. Przyj?ty na po??egnalnej audiencji przez Jana XXIII. Podczas audiencji Papie??a dla Polonii rzymskiej wyg??asza przem??wienie.
  24.04. Otwiera Synod Archidiecezji Gnie??nie??skiej, kt??ry obraduje w dniach od 24 do 27 kwietnia.
  6 pa??dziernika wyje??d??a na pierwsz? Sesj? Soboru Watyka??skiego II.
  8.10. Przyj?ty na audiencji prywatnej przez Jana XXIII. Potem uczestniczy w pos??uchaniu dla Ojc??w Soborowych z Polski.
  11 pa??dziernika Prymas Polski uczestniczy w otwarciu Soboru Watyka??skiego II w Bazylice ??w. Piotra.
  13.11. Podejmuje Jana XXIII, kt??ry w ko??ciele ??w. Andrzeja na Kwirynale sk??ada ho??d ??w. Stanis??awowi Kostce.
  25.11. Na audiencji po??egnalnej u Jana XXIII wyg??asza przem??wienie w imieniu biskup??w z Polski.
  8.12. Uczestniczy w zako??czeniu I Sesji Soboru Watyka??skiego II.
  1963
  26.04. Odbywa rozmow? z I sekretarzem KC PZPR W??adys??awem Gomu??k?. Tematyka dotyczy mi?dzy innymi stosunk??w dyplomatycznych mi?dzy PRL a Stolic? Apostolsk?.
  6.05. Wyje??d??a do Rzymu.
  9.05. Przyj?ty na dwugodzinnej audiencji przez Jana XXIII w wie??y ??w. Jana w Ogrodach Watyka??skich.
  10.05. Uczestniczy w uroczysto??ciach wr?czenia Janowi XXIII Pokojowej Nagrody Balzana.
  20.05. Przyj?ty z abpem A. Baraniakiem, abpem B. Kominkiem, bpem F. Jopem na audiencji przez Jana XXIII.
  25.05. Powraca do Warszawy.
  10.06. Wyje??d??a do Rzymu na konklawe, po ??mierci Jana XXIII.
  12.06. Sk??ada polskie kwiaty na grobie zmar??ego Papie??a.
  19.06. Pocz?tek konklawe.
  21.06. Wyb??r Paw??a VI (kard. J. B. Montini) ?? sk??ada pierwsze homagium.
  30.06. Uczestniczy w uroczysto??ci koronacji Paw??a VI.
  4.07. Przyj?ty na audiencji po??egnalnej przez Paw??a VI.
  7.07. Wraca do Warszawy. 25 wrze??nia Prymas Polski wyje??d??a na II Sesj? Soboru Watyka??skiego II, kt??ra trwa do 4 grudnia.
  29.09. Uczestniczy w otwarciu II Sesji Soboru. Przyj?ty na audiencji przez Paw??a VI w prywatnych apartamentach. Wr?cza Ojcu ??w. kopi? obrazu Matki Bo??ej Cz?stochowskiej.
  16.09. Przyj?ty wraz z polskimi Ojcami Soborowymi przez Paw??a VI. Podczas uroczystej audiencji Prymas Polski wyg??asza przem??wienie.
  4.11. W auli soborowej w obecno??ci Paw??a VI, Ojc??w Soborowych, alumn??w i korpusu dyplomatycznego wyg??asza odczyt na 400-lecie powo??ania do ??ycia przez Sob??r Trydencki seminari??w duchownych.
  2.12. Przyj?ty na audiencji przez Paw??a VI.
  3.12. W Bazylice ??w. Piotra uczestniczy w obecno??ci Paw??a VI w uroczysto??ci zako??czenia obchod??w 400-lecia Soboru Trydenckiego.
  4.12. W Bazylice ??w. Piotra uczestniczy w sesji publicznej Soboru Watyka??skiego II, podczas kt??rej Pawe?? VI og??asza Konstytucj? o Liturgii i inne dokumenty.
  5.12. Powr??t do Warszawy.
  1964
  6.05. W Rzymie przyj?ty przez Paw??a VI na godzinnej audiencji.
  17.05. Uczestniczy w celebrze pontyfikalnej Paw??a VI na uroczysto??? Zes??ania Ducha ??wi?tego. Przyj?ty na prywatnej audiencji przez Paw??a VI i zaproszony na wieczerz? wraz z ks. pra??. Franciszkiem M?czy??skim ?? Rektorem Instytutu Polskiego.
  3.09. Z Episkopatem Polski w Kaplicy Jasnog??rskiej oddaje si? Matce Naj??wi?tszej w niewol? za Ko??ci????.
  5.09. W Krakowie, w katedrze na Wawelu, bierze udzia?? w uroczystej sesji z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiello??skiego.
  11.09. Kardyna?? Wyszy??ski wyje??d??a do Rzymu na Sob??r.
  14 wrze??nia uczestniczy w rozpocz?- ciu III Sesji Soboru Watyka??skiego II, kt??ra trwa do 21 listopada.
  15.09. Prymas Polski przyj?ty przez Paw??a VI na audiencji sk??ada Memoria?? Episkopatu Polski o og??oszenie Matki Naj??wi?tszej Matk? Ko??cio??a (Mater Ecclesiae) i po??wi?cenie Jej Niepokalanemu Sercu ca??ego ??wiata.
  16.09. Przemawia na kongregacji generalnej Soboru przekonuj?c do oddania Ko??cio??a Sercu NMP i og??oszenia Maryi Matk? Ko??cio??a.
  4.11. Na audiencji polskich Ojc??w Soborowych u Paw??a VI przemawia w imieniu polskich biskup??w.
  21.11. Uczestniczy w publicznej Sesji Soboru, podczas kt??rej Pawe?? VI og??asza Maryj? ?? Matk? Ko??cio??a. Przyj?ty przez Paw??a VI na audiencji po??egnalnej.
  1965
  5.05. Wyje??d??a do Rzymu.
  11.05. Przyj?ty przez Paw??a VI na godzinnej audiencji.
  20.05. Przyj?ty na po??egnalnej audiencji przez Paw??a VI.
  1.09. Przewodniczy w uroczystej sesji Episkopatu Polski w katedrze wroc??awskiej z okazji 20-lecia powrotu do Macierzy Ziem Zachodnich i P????nocnych.
  11.09. Wyje??d??a z polskimi biskupami na Sob??r.
  14.09. Uczestniczy w koncelebrze pontyfikalnej Paw??a VI na otwarcie IV Sesji Soboru Watyka??skiego II w gronie cz??onk??w prezydium Soboru, moderator??w i Sekretariatu. Uczestniczy w procesji pokutnej pod przewodem Paw??a VI z Basilica Sessoriana do Bazyliki ??w. Jana na Lateranie w intencji Soboru.
  16.09. Przyj?ty na prywatnej audiencji przez Paw??a VI sk??ada petycj? o list do Narodu Polskiego na Tysi?clecie Chrztu Polski. Powiadamia Ojca ??w. o podj?tej w Polsce akcji oddania si? diecezji i parafii w macierzy??sk? niewol? Maryi.
  5.10. Uczestniczy w powitaniu Paw??a VI wracaj?cego z ONZ.
  13.11. Przyj?ty przez Paw??a VI wraz z polskimi Ojcami Soborowymi. Wyg??asza or?dzie milenijne do Ojca ??w. w imieniu Ko??cio??a w Polsce.
  8.12. Uczestniczy w sesji publicznej zamykaj?cej Sob??r Watyka??ski II.
  9.12. Przyj?ty przez Paw??a VI na audiencji po??egnalnej.
  19.12. W ko??ciele Najczystszego Serca Maryi na Grochowie w Warszawie wyg??asza kazanie, w kt??rym m??wi m.in. o Or?dziu Episkopatu Polski do biskup??w niemieckich na Tysi?clecie Chrztu Polski (list ten spotka?? si? z niezwykle burzliw? reakcj? w??adz pa??stwowych i krajowych ??rodk??w masowego przekazu). Or?dzie to by??o jednym z wielu, jakie zosta??y skierowane przez biskup??w polskich do Episkopat??w ??wiata z racji Millenium Chrze??cija??stwa w Polsce.

  1966
  Rok Tysi?clecia Chrztu Polski
1.01. Prymas Polski uczestniczy w sumie pontyfikalnej celebrowanej w Bazylice Prymasowskiej w Gnie??nie przez bpa Lucjana Bernackiego. Wyg??asza przem??wienie na otwarcie Roku Tysi?clecia Chrztu Polski.
  9.04. W Bazylice Prymasowskiej w Gnie??nie uczestniczy w liturgii Wigilii Wielkosobotniej oraz w uroczystym odnowieniu przyrzecze?? Chrztu ??w. w liturgiczn? rocznic? Tysi?clecia Chrztu Polski.
  15-16.04. W Seminarium Prymasowskim w Gnie??nie przewodniczy uroczystej Konferencji Episkopatu Polski z okazji Sacrum Poloniae Millennium.
  17.04. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych archidiecezji pozna??skiej.
  3.05. Przewodniczy uroczysto??ciom milenijnym na Jasnej G??rze. Wyg??asza powitanie jako legat Paw??a VI oraz kazanie w czasie Sumy; sk??ada Akt Oddania Polski w macierzy??sk? niewol? Bogurodzicy, udziela b??ogos??awie??stwa apostolskiego. Nak??ada nowe, milenijne, korony na Cudowny Obraz Matki Bo??ej Cz?stochowskiej.
  7.05. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych archdiecezji krakowskiej.
  8.05. Przewodniczy Milenijnej Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski na Wawelu.
  22.05. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji katowickiej w Piekarach ??l?skich.
  28-29.05. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji gda??skiej.
  5.06. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji lubelskiej.
  18.06. Uczestniczy w diecezjalnych uroczysto??ciach milenijnych w Olsztynie.
  21-26.06. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych archidiecezji warszawskiej.
  29.06. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych archidiecezji gnie??nie??skiej i diecezji w??oc??awskiej.
  2-3.07. Prymas Polski uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji sandomierskiej.
  16-17.07. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji kieleckiej.
  23-24.07. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji tarnowskiej.
  6-7.08. Uczestniczy w diecezjalnych uroczysto??ciach milenijnych w ?om??y.
  14-15.08. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych w Opolu.
  20-21.08. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji przemyskiej.
  10-11.09. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji che??mi??skiej.
  17-18.09. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji siedleckiej.
  1-2.10. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji w Drohiczynie.
  Od 8 do 9 pa??dziernika Prymas uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych w diecezji w??oc??awskiej.
  16-17.10. Uczestniczy w diecezjalnych uroczysto??ciach milenijnych w Trzebnicy i we Wroc??awiu.
  23.10. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych archidiecezji w Lubaczowie.
  5-6.11. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych w Zielonej G??rze i Gorzowie.
  12-13.11. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji p??ockiej.
  15-20.11. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych archidiecezji w Bia??ymstoku.
  28.11. Odprawia Msz? ??w. dzi?kczynn? w Kaplicy Matki Bo??ej Cz?stochowskiej na Jasnej G??rze na zako??czenie pielgrzymki biskup??w szlakami historycznymi Tysi?clecia.
  1967
1.01. Uczestniczy w zako??czeniu uroczysto??ci milenijnych w archikatedrze ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie.
  14.02. Przyjmuje wys??annika Paw??a VI mons. A. Casaroli.
  12.03. Przyjmuje mons. A. Casaroli po jego powrocie z Rzymu.
  13.03. Wyje??d??a do Gniezna z mons. A. Casaroli i podejmuje go w Seminarium Prymasowskim. W Bazylice Prymasowskiej w czasie uroczystego powitania mons. A. Casaroli wyg??asza przem??wienie.
Wielki Post. Inauguruje Spo??eczn? Krucjat? Mi??o??ci.
  10-11.06. Uczestniczy w uroczysto??ciach milenijnych diecezji ????dzkiej.
  20.08. Bierze udzia?? w Rostkowie w uroczysto??ciach 400-lecia urodzin ??w. Stanis??awa Kostki.
  29.09-29.10. Nie uczestniczy w Synodzie Biskup??w w Rzymie, poniewa?? nie otrzyma?? od w??adz pa??stwowych zgody na wyjazd z kraju.
  1968
30.06. W ramach uroczysto??ci tysi?clecia biskupstwa w Poznaniu odprawia Msz? ??w. dla zakonnic i wyg??asza przem??wienie. Uczestniczy w uroczysto??ciach tysi?clecia biskupstwa w Poznaniu i wyg??asza S??owo Bo??e.
  4.11. Wyje??d??a do Rzymu ad limina Apostolorum.
  7.11. Przyj?ty przez Paw??a VI na prywatnej audiencji.
  10.11. Przyj?ty przez Ojca ??w. w prywatnych apartamentach na obiedzie.
  7.12. Przyj?ty wraz z biskupami polskimi przez Ojca ??w. wyg??asza przem??wienie w imieniu Episkopatu Polski.
  11.12. Powraca do Warszawy.
  20.12. W Laskach ko??o Warszawy bierze udzia?? w sesji jubileuszowej z okazji 50-lecia Zgromadzenia Si??str franciszkanek S??u??ebnic Krzy??a i Towarzystwa Opieki nad Ociemnia??ymi.
  1969
17.05. Przyjmuje Genera??a Towarzystwa Jezusowego o. P. Aruppe.
  18.05. We W??oc??awku bierze udzia?? w uroczysto??ci 400-lecia powstania w??oc??awskiego Seminarium Duchownego. Wyg??asza kazanie w katedrze.
  26.08. Og??asza List Pasterski ??Do ludzi dobrej woli?. Inauguruje na Jasnej G??rze dzie??o ??Pomocnik??w Matki Ko??cio??a?.
  7.10. Wyje??d??a na Synod Nadzwyczajny do Rzymu.
  11.10. Bierze udzia?? w otwarciu Synodu Nadzwyczajnego w Kaplicy Syksty??skiej w obecno??ci Ojca ??w.
  13.10. W obecno??ci Ojca ??w. wyg??asza przem??wienie na sesji Synodu Nadzwyczajnego.
  28.10. Msza ??w. w klinice przy via Flaminia. Pobyt w klinice do 24.11.
  3.11. Mons. P. Macchi i mons. P. Marcinkus ?? w imieniu Ojca ??w. przynosz? Prymasowi Polski pozdrowienia i ksi???ki.
  15.12. Przyj?ty przez Ojca ??w. na prywatnej audiencji po??egnalnej. Na audiencji wsp??lnej dla biskup??w i rektor??w Polskich Misji Zagranicznych dla Duszpasterstwa Emigracji wyg??asza przem??wienie do Ojca ??w. Uczestniczy w tajnym, p????publicznym i publicznym konsystorzu. Przyjmuje abpa Agostino Casaroli. Wraz z biskupami polskimi opuszcza Rzym.
  16.12. Wraca do Warszawy.
  1970
15 lutego w nocy Prymas przygotowuje na ??mier? Stanis??awa Wyszy??skiego, swego Ojca, kt??ry wkr??tce umiera. Przewodniczy modlitwom Rodziny przy zw??okach ??p. Ojca.
  18.02. Przewodniczy obrz?dom pogrzebowym ??p. Stanis??awa Wyszy??skiego i odprowadza Jego cia??o na miejsce spoczynku na cmentarzu parafialnym we Wrociszewie. W pogrzebie bierze udzia?? kard. Karol Wojty??a.
  10 pa??dziernika wyje??d??a z Warszawy do Rzymu.
  17.10. Przyj?ty na audiencji przez Paw??a VI.
  25.10. Uczestniczy w Bazylice ??w. Piotra w uroczystej kanonizacji 40 M?czennik??w angielskich.
  8.11. Przyj?ty przez Ojca ??w. Paw??a VI na obiedzie i na rozmowie.
  9.11. Przyj?ty wraz z biskupami polskimi i kardyna??em Karolem Wojty??? na audiencji po??egnalnej przez Ojca ??w. Wyje??d??a z Rzymu do Polski.
  25.12. W archikatedrze ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie sprawuje celebr ? pontyfikaln?, po kt??rej wyg??asza apel w zwi?zku z tragicznymi zaj??ciami na Wybrze??u.
  1971
3.03. W gmachu Rady Ministr??w przeprowadza rozmow? z premierem Piotrem. Jaroszewiczem na temat normalizacji stosunk??w mi?dzy Ko??cio??em i Pa??stwem.
  5.09. Z ca??ym Episkopatem Polski dokonuje, na Szczycie Jasnog??rskim, Aktu oddania ludzko??ci Matce Ko??cio??a. Podczas celebry pontyfikalnej kardyna??a Karola Wojty??y, wyg??asza S??owo Bo??e.
  26.09. Wyje??d??a do Rzymu na Synod Biskup??w.
  30.09. W Kaplicy Syksty??skiej uczestniczy w celebrze pontyfikalnej Paw??a VI na otwarcie prac Synodu Biskup??w w nowej Auli Synodalnej.
  11.09. Uczestniczy w Kongregacji Plenarnej Synodu, kt??ry trwa do 6 listopada. Przyj?ty przez Ojca ??w. na prywatnej audiencji ?? dzi?kuje za wyznaczenie beatyfikacji O. Maksymiliana Kolbego oraz za osobiste uczestnictwo Papie??a w tej uroczysto??ci.
  17.10. W Bazylice ??w. Piotra uczestniczy w beatyfikacji O. Maksymiliana Marii Kolbego. Bierze udzia?? w koncelebrze z Ojcem ??w. Zaproszony przez Ojca ??w. na obiad z kard. K. Wojty??? i bpem W??. Rubinem.
  18.10. Bierze udzia?? w audiencji publicznej Ojca ??w. Paw??a VI dla pielgrzym??w na beatyfikacj? b??. Maksymiliana. Przemawia do Ojca ??w. w imieniu swych rodak??w. Wr?cza Papie??owi jako dar polskich biskup??w obraz nowego B??ogos??awionego. W bazylice Dwunastu Aposto????w w Rzymie odprawia Msz? ??w. koncelebrowan? dla pielgrzym??w z Polski. Wyg??asza przem??wienie.
  17.11. Powraca do Warszawy.
  17-20.11. Przyjmuje abpa A. Casaroli i jego wsp????pracownik??w.
  1972
28.06. Na 131 Konferencji Episkopatu Polski og??asza decyzje Stolicy Apostolskiej w sprawie kanonicznej regulacji spraw zwi?zanych z polsk? administracj? ko??cieln? na Ziemiach Zachodnich i P????nocnych.
  23.08. W czasie dw??ch sesji Trybuna??u Informacyjnego sk??ada zeznania jako ??wiadek w procesie S??ugi Bo??ego Papie??a Jana XXIII.
  15.10. Uczestniczy w uroczysto??ciach ku czci b??. Maksymiliana Marii Kolbego na terenie by??ego obozu koncentracyjnego w Brzezince-O??wi?cimiu. Wyg??asza S??owo Bo??e.
  30.10. W czasie dzi?kczynnej celebry biskup??w Ziem Zachodnich za decyzje Stolicy Apostolskiej wyg??asza S??owo Bo??e w archikatedrze wroc??awskiej.
  5.11. Wyje??d??a do Rzymu na czele biskup??w Ziem Zachodnich do Ojca ??w. Paw??a VI ze s??owem dzi?kczynnym za decyzje normuj?ce administracj? ko??cieln? na tych Ziemiach.
  9.11. Ojciec ??w. przyjmuje delegacj? Episkopatu Polski przyby??? z ho??dem za decyzje dotycz?ce diecezji na Ziemiach Odzyskanych. Prymas Polski wyg??asza przem??wienie w imieniu delegacji.
  2.12. Sk??ada po??egnaln? wizyt? Ojcu ??w.
  4.12. Powraca do Warszawy.
  1973
30.04. W Laskach ko??o Warszawy odprawia Msz? ??w. pogrzebow? przytrumnie ks. Antoniego Marylskiego, wsp????tw??rcy Zak??adu dla Ociemnia??ych, wyg??asza homili? i odprowadza cia??o zmar??ego na cmentarz.
  10.05. Otwiera pierwsz? sesj? III Synodu Archidiecezji Warszawskiej, odprawia Msz? ??w. w archikatedrze, wyg??asza S??owo Bo??e. Uczestniczy w ca??odziennej sesji plenarnej Synodu. Kolejne sesje: 16.05; 7.06; 27.09; 10.10; 16.10; 15.11; 28.12.
  17.06. W katedrze fromborskiej bierze udzia?? w sesji publicznej ku czci Miko??aja Kopernika i przewodniczy uroczysto??ciom.
  7.10. W bazylice archikatedralnej ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w uroczysto??ciach koronacyjnych obrazu Matki Bo??ej ?askawej; wyg??asza S??owo Bo??e i dope??nia koronacji Obrazu.
  18 pa??dziernika Prymas bierze udzia?? w z??o??eniu do odnowionych grobowc??w na Wawelu trumien kr??la Kazimierza Jagiello??czyka i kr??lowej El??biety, wyg??asza S??owo Bo??e.
  18.11. Wyje??d??a do Rzymu.
  21.11. Przyj?ty przez Ojca ??w. Paw??a VI na prywatnej audiencji.
  1.12. Audiencja prywatna u Ojca ??w. Przekazanie obraz??w ks. J. Volffa do zbior??w watyka??skich ??Arte moderna?. Sprawozdanie ze stanu prac duszpasterskich w archidiecezji gnie??nie??skiej i warszawskiej.
  9.12. Przyj?ty przez Ojca ??w. w prywatnym mieszkaniu na obiedzie z biskupem W??. Rubinem i pra??. A. Deskurem. Wyje??d??a do Warszawy.
  28.12. W bazylice archikatedralnej w Warszawie bierze udzia?? w nabo??e??stwie zamykaj?cym III Synod Archidiecezji Warszawskiej.
  1974
11.01. W ko??ciele ??w. Krzy??a w Warszawie wyg??asza pierwsz? konferencj ? ??wi?tokrzysk?: ??Cz??owiek Bo??y ?? Brat ludzi?.
  20.01. Wyg??asza drug? konferencj? ??wi?tokrzysk? ??Homo Oeconomicus?.
  27.01. Wyg??asza trzeci? konferencj? ??wi?tokrzysk? ??Cz??owiek Bo??y ?? pod w??adz? postawiony (Homo Politicus)?.
  6.02. Przyjmuje w Warszawie abpa Agostino Casaroli i delegacj? Stolicy Apostolskiej.
  7.02. W bazylice archikatedralnej ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy we Mszy ??w. koncelebrowanej przez abpa A. Casaroli. Wyg??asza okoliczno??ciowe przem??wienie.
  13.03. Przewodniczy obrz?dom pogrzebu ??p. kard. Boles??awa Kominka. Prowadzi eksportacj? z rezydencji arcybiskup??w wroc??awskich do ko??cio??a NMP na Piaskach.
  3.08. W bazylice archikatedralnej ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w nabo??e??stwie z okazji 50-lecia swych ??wi?ce?? kap??a??skich. Wyg??asza S??owo Bo??e.
  5 sierpnia w kaplicy Matki Bo??ej na Jasnej G??rze Prymas uczestniczy w nabo??e??stwie duchowie??stwa archidiecezji gnie??nie??skiej z okazji 50-lecia swej Mszy ??w. prymicyjnej. Wyg??asza S??owo Bo??e.
  19.09. Wyg??asza homili? w bazylice archikatedralnej ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie, podczas rozpocz?cia Festiwalu Muzyki Religijnej ??Sacrosong 74?.
  24.09. Wyje??d??a do Rzymu na Synod Biskup??w.
  27.09. Uczestniczy w Mszy ??w. celebrowanej przez Paw??a VI w Kaplicy Syksty??skiej na otwarcie Synodu Biskup??w.
  5.10. Przyj?ty przez Paw??a VI na godzinnej audiencji prywatnej.
  13.10. Zaproszony wraz z kard. K. Wojty??? przez Paw??a VI na obiad w mieszkaniu prywatnym Ojca ??w.
  20.10. W Collegio Urbana na Gianicolo uczestniczy wraz z cz??onkami Synodu w Liturgii S??owa pod przewodnictwem Papie??a. Po nabo??e??stwie uczestnicy spo??ywaj? obiad z Paw??em VI.
  26.10. Bierze udzia?? w ko??cowej sesji Synodu ?? wr?cza Ojcu ??w. dary uczestnik??w Synodu.
  7.11. Przyj?ty przez Paw??a VI na audiencji prywatnej. Po audiencji, razem z abpem A. Baraniakiem, bpem B. D?browskim i zespo??em sekretariat??w Prymasa i Episkopatu sk??ada Ojcu ??w. ??wiec? Jubileuszow? Episkopatu.
  11.11. Powr??t do Warszawy.
  30.11. W bazylice archikatedralnej ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w nabo??e??stwie w intencji Henryka Sienkiewicza w 50 rocznic? z??o??enia w podziemiach archikatedry zw??ok pisarza. Wyg??asza S??owo Bo??e.
  1975
12.01. W ko??ciele parafialnym ??w. Krzy??a w Warszawie wyg??asza ?? pierwsz? z cyklu ?? konferencj? o Synodzie Biskup??w w Rzymie, kolejne konferencje: 19.01; 26.01;
  13.04. W katedrze oliwskiej odprawia nabo??e??stwo dzi?kczynne diecezji gda??skiej z okazji 50- lecia erekcji diecezji i wyg??asza S??owo Bo??e. Bierze udzia?? w pozosta??ych uroczysto??ciach jubileuszowych.
  27 kwietnia Prymas Polski Przewodniczy w Gnie??nie uroczysto??ciom jubileuszowym 975-lecia og??oszenia metropolii gnie??nie??skiej. W towarzystwie oko??o czterdziestu biskup??w bierze udzia?? w procesji z relikwiami ??w. Wojciecha z ko??cio??a ??w. Micha??a do archikatedry. W czasie celebry pontyfikalnej kard. Karola Wojty??y wyg??asza S??owo Bo??e. Odmawia Akt dzi?kczynienia za dzieje metropolii. Po nabo??e??stwie przemawia do licznie zebranych wiernych z balkonu rezydencji.
  11.05. Wyje??d??a do Rzymu.
  17.05. Prymas bierze udzia??, w bazylice S. Maria Maggiore w Rzymie, w nabo??e??stwie Kongresu Maryjnego i wyg??asza S??owo Bo??e.
  18.05. Uczestniczy w celebrze w Bazylice ??w. Piotra dla uczestnik??w Kongresu Mariologicznego i Maryjnego oraz dla pielgrzym??w.
  21.05. Uczestniczy w zako??czeniu prac Kongresu Maryjnego w bazylice ??w. Jana na Lateranie.
  22.05. Przyj?ty przez Ojca ??w. na prywatnej audiencji.
  27.05. Wraca do Warszawy.
  2.06. W katedrze p??ockiej bierze udzia?? w uroczysto??ciach 90-lecia diecezji p??ockiej i wyg??asza S??owo Bo??e. Po po??udniu uczestniczy w sesji naukowej, wyg??asza s??owo wst?pne w katedrze. Przewodniczy obrz?dowi z??o??enia szcz?tk??w W??adys??awa Hermana i Boles??awa Krzywoustego do odnowionego grobowca. Wyg??asza S??owo Bo??e.
  17.08. W katedrze w Koszalinie w czasie Mszy ??w. wyg??asza kazanie w ramach obchod??w 975-lecia erygowania metropolii gnie??nie??skiej i diecezji w Ko??obrzegu. W Ko??obrzegu uczestniczy w obchodzie 975-lecia metropolii gnie??nie??skiej i diecezji w Ko??obrzegu. Wyg??asza S??owo Bo??e.
  6.09. W katedrze ??om??y??skiej przewodniczy sesji naukowej, po??wi?conej 50-leciu istnienia diecezji ??om??y??skiej. Wyg??asza s??owo wst?pne i ko??cowe. Bierze udzia?? w celebrze pontyfikalnej na dziedzi??cu katedry.
  18.09. Uczestniczy w Cz?stochowie w modlitwie dzi?kczynnej duchowie??stwa z Lubaczowa z okazji 600-lecia ustanowienia metropolii lwowskiej.
  6.10. Wyje??d??a do Rzymu.
  8.10. Uczestniczy w sesji biskup??w polskich, bior?cych udzia?? w narodowej pielgrzymce z okazji Roku ??wi?tego.
  9.10. Przyj?ty na prywatnej audiencji przez Ojca ??w. Paw??a VI.
  11.10. Przewodniczy narodowej pielgrzymce jubileuszowej. Podczas audiencji u Ojca ??w. Paw??a VI wyg??asza przem??wienie w imieniu pielgrzym??w z Polski. W bazylice ??w. Jana na Lateranie, w czasie celebry pontyfikalnej kard. Karola Wojty??y, wyg??asza homili? do pielgrzym??w z Polski.
  19.10. Uczestniczy w beatyfikacji Matki Marii Teresy Led??chowskiej i innych misjonarzy ?? na placu ??w. Piotra.
  21.10. Powraca z Rzymu do Polski.
  3 grudnia Prymas wyje??d??a do Rzymu z pielgrzymk? biskup??w polskich na Rok ??wi?ty.
  6.12. Przewodniczy pielgrzymce polskich biskup??w w Bazylice ??w. Piotra. Pielgrzymka jubileuszowa 28 biskup??w polskich zostaje przyj?ta przez Ojca ??w. na specjalnej audiencji. Prymas Polski wyg??asza przem??wienie na temat realizacji postanowie?? Soboru Watyka??skiego II w Polsce.
  8.12. Z pielgrzymk? biskup??w z Polski uczestniczy w uroczysto??ci ku czci Niepokalanego Pocz?cia Naj??wi?tszej Maryi Panny. Bierze udzia?? w koncelebrze Ojca ??w. i w modlitwie do Matki Ko??cio??a. W bazylice S. Maria Maggiore bierze udzia?? wraz z biskupami polskimi w uroczysto??ci, podczas kt??rej Pawe?? VI wypowiada specjaln? modlitw? Maryjn?, oddaj?c Matce Ko??cio??a ca??? Rodzin? ludzk?. W uroczysto??ci tej bior? udzia?? wsp??lnoty zakonne.
  15.12. Przyj?ty na godzinnej audiencji przez Ojca ??w.
  16.12. Powraca do Warszawy.
  1976
11.01. W ko??ciele ??w. Krzy??a w Warszawie wyg??asza pierwsz? z cyklu konferencj?: ??Matka ?? Syn ?? Rodzina?.
  18.01. W ko??ciele ??w. Krzy??a wyg??asza drug? z cyklu konferencj? nt. ??Rodzina ?? Nar??d ?? Spo??ecze??stwo?.
  25.01. W ko??ciele ??w. Krzy??a wyg??asza trzeci? z cyklu konferencj? nt. ??Nar??d ?? Ko??ci???? ?? Pa??stwo?.
  5.05. W parafii Bo??ego Cia??a na Kamionku w Warszawie uczestniczy w modlitwach Pomocnik??w Matki Ko??cio??a i wyg??asza konferencj?.
  14.05. Przyjmuje biskup??w, kt??rzy maj? wzi?? udzia?? w 41 Mi?dzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii jako delegacja z Polski. Przyjmuje arcybiskupa J. Bernardina i delegacj? Episkopatu USA przyby??? na zaproszenie Episkopatu Polski. Przeprowadza konferencj? z delegacj? Episkopatu USA nt. ??Organizacji duszpasterstwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych AP?.
  16.05. W Lipnicy Murowanej uczestniczy w uroczysto??ciach ku czci b??. Marii Teresy Led??chowskiej i wyg??asza S??owo Bo??e.
  13.06. Uczestniczy w uroczysto??ciach 600-lecia kanonicznego powstania diecezji przemyskiej i wyg??asza kazanie.
  3.08. W auli ??w. Jana Chrzciciela, w Domu Arcybiskup??w Warszawskich, przyjmuje ??yczenia od si??str zakonnych. Wyg??asza do nich przem??wienie. Przyjmuje ??yczenia od przedstawicieli w??adz pa??stwowych z okazji 75-lecia urodzin. ??yczenia w imieniu duchowie??stwa sk??ada bp Bronis??aw D?browski.
  18.10. Wyje??d??a do Rzymu.
  23.10. Przyj?ty na audiencji prywatnej przez Ojca ??w. Paw??a VI.
  29.10. Przyj?ty ponownie przez Ojca ??w. Paw??a VI, na prywatnej audiencji. Otrzymuje b??ogos??awie??stwo na dalsz? prac? w obu archidiecezjach.
  5.11. Powraca do Warszawy.
  1977
19.02. Udaje si? do kliniki chirurgicznej, gdzie przebywa do 9 marca.
  24.04. Przyjmuje 19 biskup??w przyby??ych na uroczysto??ci ??w. Wojciecha w Gnie??nie. Uczestniczy z kardyna??em J. H??ffnerem (z Kolonii) w procesji z ko??cio??a ??w. Micha??a na Wzg??rzu Lecha. Ods??ania i po??wi?ca tablic? upami?tniaj?c? 975-lecie ustanowienia Metropolii Gnie??nie??skiej. Uczestniczy w celebrze pontyfikalnej sprawowanej przez abpa Henryka Gulbinowicza (obecnie kardyna??a) z Wroc??awia, wyg??asza S??owo Bo??e. Na zako??czenie uroczysto??ci ??w. Wojciecha, przemawia do wiernych z balkonu rezydencji.
  20.08. Przerywa na d??u??szy czas prac? z powodu choroby, poddaje si? operacji chirurgicznej (16.09.1977). Powraca z Kliniki Akademii Medycznej w Warszawie do domu (1.10.1977) i udaje si? na rekonwalescencj?.
  9.10. Odprawia pierwsz? Msz? ??w. po operacji.
  26.10. Wraca do pracy w archidiecezji w Warszawie. Bierze udzia?? w sesji Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W Sejmie ma miejsce spotkanie Prymasa Polski z Edwardem Gierkiem, I sekretarzem KC PZPR, i d??uga rozmowa o sprawach Narodu i Ko??cio??a w Polsce.
  6.11. Przed wyjazdem do Rzymu, w archikatedrze ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy we Mszy ??w. dzi?kczynnej wiernych za powr??t do zdrowia i wyg??asza S??owo Bo??e.
  8 listopada Prymas wyje??d??a do Rzymu ad limina Apostolorum.
  11.11. Prymas Polski zostaje przyj?ty przez Ojca ??w. Paw??a VI na prywatnej audiencji w Watykanie.
  12.11. Na audiencji u Paw??a VI przewodniczy biskupom ordynariuszom polskim w ramach podr????y ad limina Apostolorum. Wyg??asza do Papie??a przem??wienie w imieniu obecnych biskup??w.
  19.11. Udaje si? do Kliniki S. Raffaele, gdzie przebywa przez tydzie??.
  29.11. Podczas wizyty Edwarda Gierka wWatykanie uczestniczy w spotkaniu delegacji polskiej ze spo??ecze??stwem w??oskim.
  5.12. Przyj?ty przez Ojca ??w. Paw??a VI na audiencji po??egnalnej.
  30.12. Przyjmuje Pani? R. Carter ?? ??on? Prezydenta USA i profesora Zbigniewa Brzezi??skiego ?? doradc? Prezydenta USA ds. bezpiecze??stwa.
  1978
6.01. W bazylice archikatedralnej ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie, po Mszy ??w., wyg??asza konferencj? o pielgrzymce biskup??w polskich ad limina Apostolorum i sprawach Ko??cio??a wPolsce zwi?zanych z wizyt? Edwarda Gierka u Ojca ??w. w Watykanie. 10.08. W bazylice archikatedralnej ??w. Jana Chrzciciela wyg??asza S??owo Bo??e o ??p. Papie??u Pawle VI.
  11.08. Odlatuje do Rzymu z kard. Karolem Wojty??? na konklawe.
  25 sierpnia w Bazylice ??w. Piotra Prymas Tysi?clecia bierze udzia?? w modlitwach na rozpocz?cie konklawe. Msza ??w. do Ducha ??wi?tego.
  26.08. Obecny na konklawe, na kt??rym dokonano wyboru Jana Paw??a I (kard. Albino Luciani).
  27.08. Po Mszy ??w. koncelebrowanej z Papie??em opuszcza konklawe.
  30.08. Jest obecny na audiencji generalnej kardyna????w u Ojca ??wi?tego. Przyj?ty na audiencji prywatnej u nowo wybranego Papie??a.
  3.09. Uczestniczy w intronizacji Ojca ??w. Jana Paw??a I.
  4.09. Z kard. Karolem Wojty??? i bpem Bronis??awem D?browskim sk??ada wizyt? w ambasadzie PRL w Rzymie pa??stwowej misji specjalnej na uroczysto??ci intronizacji Ojca ??w.
  12.09. Wraca ??Lotem? z Rzymu do Warszawy.
  20.09. Odlatuje z Warszawy do Frankfurtu razem z kard. Karolem Wojty??? i bpem Jerzym Strob? oraz delegacj? Konferencji Episkopatu Polski na Konferencj? Episkopatu Niemieckiego w Fuldzie. Bierze udzia?? w ??Conveniet? Konferencji Episkopatu Niemieckiego w Fuldzie.
  21 wrze??nia. Prymas uczestniczy w Konferencji Episkopatu Niemieckiego w Fuldzie. Uczestniczy w uroczystym nabo??e??stwie w katedrze w Fuldzie i wyg??asza S??owo Bo??e.
  22.09. Bierze udzia?? w uroczystym nabo??e??stwie w katedrze kolo??skiej wraz z kard. H. H??ffnerem i kard. K. Wojty???. Wyg??asza S??owo Bo??e.
  23.09. W sanktuarium Maryjnym w Neviges bierze udzia?? w pielgrzymce Polonii. Na nabo??e??stwie odprawianym przez kard. Karola Wojty??? wyg??asza S??owo Bo??e do Polak??w. Wieczorem, podczas nabo??e??stwa w katedrze w Monachium, wyg??asza S??owo Bo??e.
  24.09. Rano wyjazd do Dachau, gdzie odprawia nabo??e??stwo w kaplicy obozowej i wyg??asza S??owo Bo??e do Polak??w. W katedrze w Moguncji wyg??asza przem??wienie w czasie nabo??e??stwa.
  25.09. Wraca do Kolonii. Sk??ada wizyt? ambasadorowi PRL w RFN J. Chyli??skiemu. Powraca do Warszawy.
  29.09. Otrzymuje wiadomo??? o ??mierci Ojca ??w. Jana Paw??a I.
  4.10. W czasie nabo??e??stwa w archikatedrze ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie wyg??asza S??owo Bo??e o ??p. Papie??u Janie Pawle I.
  6.10. Odlatuje z Warszawy do Rzymu na konklawe.
  14.10. Uczestniczy w Bazylice ??w. Piotra we Mszy ??w. do Ducha ??wi?tego na rozpocz?cie konklawe. W kaplicy Paolina w Watykanie Veni Creator i wej??cie na konklawe.
  15.10. Trwa konklawe w Kaplicy Syksty??skiej.

  16 pa??dziernika 1978 roku
  Ojciec ??wi?ty Jan Pawe?? II
Oko??o godziny 17.30 ?? zosta?? dokonany wyb??r kardyna??a Karola Wojty??y z Krakowa na Stolic? Piotrow? ?? Nowy Papie?? przyj??? imi? Jan Pawe?? II. Prymas Polski rozmawia z Papie??em.
  17.10. W Kaplicy Syksty??skiej uczestniczy w koncelebrze z Ojcem ??w. Janem Paw??em II. Zako??czenie konklawe.
  18.10. Przyj?ty wraz z Kolegium Kardynalskim przez Ojca ??w. na zbiorowej audiencji. Przyj?ty wraz z bpem Bronis??awem D?browskim i ks. Bronis??awem Piaseckim na obiedzie przez Papie??a. Przyjmuje wizyt? ambasadora PRL S. Trepczy??skiego i min. Z. Szablewskiego w Instytucie Polskim.
  21.10. W ko??ciele ??w. Stanis??awa BM w Rzymie, podczas Mszy ??w., wyg??asza S??owo Bo??e do pielgrzymki Polonii z ca??ego ??wiata.
  22 pa??dziernika Prymas Tysi?clecia bierze udzia?? w uroczysto??ci intronizacji Ojca ??wi?tego Jana Paw??a II, uczestniczy w koncelebrze pontyfikalnej. W ko??ciele Il Gesu uczestniczy w uroczystej koncelebrze dzi?kczynnej polskich biskup??w, z udzia??em kard. Jana Kr??la z USA, za wyb??r Ojca ??w. Jana Paw??a II. Wyg??asza S??owo Bo??e.
  23.10. W Domu ??w. Marty na Watykanie uczestniczy w obiedzie, wydanym przez Ojca ??w. Jana Paw??a II dla biskup??w z Polski i USA. Uczestniczy w uroczystej audiencji dla pielgrzymki z Polski u Ojca ??w. Wyg??asza przem??wienie do Papie??a. Przyj?cie biskup??w polskich na osobistej audiencji po??egnalnej.
  24.10. Sk??ada rewizyt?, w towarzystwie bpa Bronis??awa D?browskiego, w ambasadzie PRL polskiej pa??stwowej misji specjalnej z przewodnicz?cym Rady Pa??stwa ?? prof. H. Jab??o??skim ?? przyby??ej na uroczysto??ci inauguracji pontyfikatu Jana Paw??a II.
  26.10. Przyj?ty przez Ojca ??w. Jana Paw??a II na prywatnej audiencji. Zaproszony przez Ojca ??w. Jana Paw??a II na obiad, w towarzystwie bpa B. D?browskiego i ks. pra??. H. Go??dziewicza. Audiencja u Ojca ??wi?tego dla pracownik??w Sekretariatu Prymasa Polski i pracownik??w Sekretariatu Episkopatu.
  29.10. Odlatuje samolotem do Warszawy.
  6.11. W archikatedrze ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie, w czasie uroczysto??ci ku czci Ojca ??wi?tego Jana Paw??a II, wyg??asza konferencj?.
  1979
24.01. W gmachu Sejmu spotyka si? z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem.
  4.03. W Bazylice Prymasowskiej w Gnie??nie uczestniczy w nabo??e??stwie z okazji zapowiedzianego przyjazdu Ojca ??w. Jana Paw??a II do Polski.
  19.03. Zeznaje jako ??wiadek w procesie informacyjnym s??ugi Bo??ego ks. W??adys??awa Korni??owicza.
  21.04. W Bazylice Prymasowskiej w Gnie??nie udziela sakry biskupiej swemu d??ugoletniemu kapelanowi ks. J??zefowi Glempowi, mianowanemu ordynariuszem warmi??skim (ostatnia ?? 45 ?? sakra jakiej udzieli??).
  16.05. Wyje??d??a do Rzymu. Uczestniczy w pielgrzymce Polonii zagranicznej do Rzymu. Przyj?ty przez Ojca ??w. Jana Paw??a II, przemawia w auli Paw??a VI.
  17.05. Przyj?ty na audiencji prywatnej przez Ojca ??w. Wieczorem w bazylice S. Maria in Trastevere uczestniczy w jubileuszu 400-lecia ??mierci s??ugi Bo??ego kard. Stanis??awa Hozjusza. Wyg??asza przem??wienie.
  20.05. Przyj?ty przez Ojca ??w. na prywatnej rozmowie i na obiedzie z grup? polskich ksi???y w wie??y ??w. Jana w Ogrodach Watyka??skich.
  22.05. Powraca do Warszawy.
  23.05. Przyjmuje abpa P. Marcinkusa z ekipy maj?cej towarzyszy? Ojcu ??w. do Polski. Uczestniczy w obradach Warszawskiej Komisji Przyj?cia Ojca ??w. w Polsce.
  29.05. W gmachu Sejmu PRL przeprowadza rozmow? z E. Gierkiem na temat przyjazdu Ojca ??w. do Polski.
  30.05. Odbywa pr??bny lot ??mig??owcem nad Warszaw? na trasie przysz??ej papieskiej pielgrzymki, z min. K. K?kolem ?? kier. Urz?du do Spraw Wyzna?? i J. Majewskim ?? prezydentem m.st. Warszawy.
  2.06. Przybycie Jana Paw??a II do Warszawy. Powitanie Ojca ??w. na lotnisku Ok?cie. Prymas Polski wita Papie??a w bazylice archikatedralnej ??w. Jana Chrzciciela. Podejmuje Papie??a obiadem w Domu Arcybiskup??w Warszawskich. Towarzyszy Ojcu ??w. w Belwederze, podczas Jego wizyty z??o??onej w??adzom pa??stwowym i politycznym PRL. Wita Ojca ??w. na Placu Zwyci?stwa przed odprawian? tam przez Papie??a Msz? ??w. Podejmuje Ojca ??w. wieczerz?. Przedstawia Papie??owi delegacj? katolickiego spo??ecze??stwa Stolicy.
  3.06. Towarzyszy Ojcu ??w. w drodze z Warszawy do Gniezna. Wita Jana Paw??a II na B??oniach w G?barzewie pod Gnieznem i towarzyszy Mu do katedry. Przed g????wnym nabo??e??stwem na Wzg??rzu Lecha, wyg??asza powitanie Ojca ??w. Podejmuje Papie??a obiadem w rezydencji Prymasa Polski w Gnie??nie. Przedstawia Ojcu ??w. m??odzie?? zebran? przed katedr? gnie??nie??sk?.
  4.06. Towarzyszy Ojcu ??w. w przelocie ??mig??owcem z Gniezna do Cz?stochowy. Przed celebr? pontyfikaln? Ojca ??w. na Szczycie Klasztoru Jasnog??rskiego wyg??asza powitanie. W czasie obiadu wyg??asza przem??wienie w imieniu Episkopatu, Zakonu Paulin??w i duchowie??stwa.
  5.06. Na posiedzeniu Rady G????wnej Episkopatu wyg??asza do Ojca ??w. przem??wienie powitalne. Na rozpocz?cie 169 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski wita Ojca ??w. jako Uczestnika spotkania z Episkopatem. Przewodniczy Apelowi Jasnog??rskiemu w Kaplicy Matki Naj??wi?tszej.
  6.06. W kaplicy Matki Bo??ej Cz?stochowskiej odprawia Msz? ??w. dzi?kczynn? za pobyt Papie??a na Jasnej G??rze. Przewodniczy sesji Rady G????wnej Episkopatu i Konferencji Plenarnej z udzia??em Ojca ??w. Po po??egnaniu Jan Pawe?? II odlatuje ??mig??owcem do Krakowa.
  7.06. Odprawia Msz? ??w. dzi?kczynn? z okazji pobytu Ojca ??w. na Jasnej G??rze.
  8.06. Odprawia Msz? ??w. dzi?kczynn? w Kaplicy Jasnog??rskiej w intencji szcz???liwego pobytu Ojca ??w. w Polsce.
  9.06. Odprawia dzi?kczynn? Msz? ??w. w Kaplicy Matki Naj??wi?tszej z okazji pobytu Ojca ??w. w Polsce. Wyje??d??a do Krakowa. Uczestniczy w po??egnalnym spotkaniu biskup??w polskich i go??ci zagranicznych z Ojcem ??w. w rezydencji arcybiskup??w krakowskich.
  10.06. Na B??oniach Krakowskich wita Ojca ??w. Jana Paw??a II przed Msz? ??w. pontyfikaln?. W czasie po??egnalnego obiadu wyg??asza dzi?kczynne przem??wienie za przyjazd Ojca ??w. do Polski. Odprowadza Ojca ??w. na lotnisko w Balicach pod Krakowem i wyg??asza po??egnalne przem??wienie. Wraca do Cz?stochowy.
  11 czerwca Prymas odprawia Msz? ??w. dzi?kczynn? w Kaplicy Matki Bo??ej Jasnog??rskiej.
  24.06. Na zako??czenie Nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bo??ej Cz?stochowskiej w archidiecezji gnie??nie??skiej wyg??asza kazanie i odprowadza obraz, kt??ry przechodzi do diecezji cz?stochowskiej.
  28.06. Odlatuje do Rzymu w towarzystwie Kierownika Sekretariatu Prymasa Polski ?? ks. pra??. H. Go??dziewicza i kapelana ?? ks. B. Piaseckiego oraz ks. J. D?browskiego.
  29.06. Przyj?ty na audiencji u Ojca ??w. w wie??y ??w. Jana. Sk??ada podzi ?kowanie w imieniu Episkopatu Polski za pielgrzymk? do Ojczyzny.
  30.06. Uczestniczy w Watykanie w tajnym konsystorzu. Bierze udzia?? w konsystorzu publicznym.
  1.07. Uczestniczy w celebrze pontyfikalnej w Bazylice ??w. Piotra z okazji powo??ania przez Jana Paw??a II nowych cz??onk??w Kolegium Kardynalskiego.
  2.07. Powraca do Warszawy.
  5.08. W katedrze fromborskiej uczestniczy w uroczystym nabo??e??stwie z okazji 400-lecia ??mierci s??ugi Bo??ego kard. Stanis??awa Hozjusza. Wyg??asza kazanie.
  26.08. W czasie celebry pontyfikalnej na Szczycie Sanktuarium Jasnog??rskiego wyg??asza przem??wienie o osobistym zawierzeniu si? Matce Ko??cio??a, za przyk??adem Ojca ??w. Jana Paw??a II i przeprowadza akt ponowienia Jasnog??rskich ??lub??w Narodu.
  16.10. W pierwsz? rocznic? wyboru Jana Paw??a II uczestniczy w uroczysto??ciach ko??cielnych. W bazylice archikatedralnej ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w nabo??e??stwie w intencji Ojca ??w. Wyg??asza kazanie.
  23.10. Wyje??d??a do Rzymu z bpem B. D?browskim i pracownikami Sekretariatu Prymasa na Nadwyczajn? Kongregacj? Kardyna????w. Wieczorem przyj?ty przez Ojca ??w. Jana Paw??a II na audiencji prywatnej i na wieczerzy.
  3.11. Przyj?ty na audiencji przez Ojca ??w. Jana Paw??a II z bpem Bronis??awem D?browskim. Zaproszony na projekcj? filmu ??Pielgrzym?. Zaproszony na R????aniec Ojca ??w. w Kaplicy Pauli??skiej i na wieczerz? ze swym sekretariatem.
  4.11. Z kardyna??ami obecnymi w Rzymie na audiencji u Ojca ??w.
  5.11. Inauguracyjne posiedzenie Nadzwyczajnej Kongregacji Kardyna????w, kt??ra obraduje od 5 do 9 listopada.
  9.11. Przyj?ty na audiencji prywatnej przez Jana Paw??a II. W audiencji bierze udzia?? bp B. D?browski.
  10.11. Powraca do Warszawy.
  1980
10.01. W Choszcz??wce wyg??asza Modlitw ? do Matki Bo??ej Jasnog??rskiej pod wymownym tytu??em ??Powiedz, aby rakiety sta??y si? chlebem?.
  17.03. W bazylice archikatedralnej ??w. Jana Chrzciciela w Warszawie wyg??asza kazanie po Mszy ??w. za ofiary katastrofy lotniczej na Ok?ciu.
  10.05. Na Bielanach w Warszawie Prymas dokonuje po??wi?cenia kamienia w?gielnego pod budow? nowego gmachu Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Wyg??asza okoliczno??ciowe przem??wienie.
  21.05. Na otwarcie obrad publicznych II Synodu Archidiecezji Gnie??nie??skiej wyg??asza w Bazylice Prymasowskiej homili?, podczas Mszy ??w., potem uczestniczy w obradach synodalnych.

  Sierpie?? ??80
  Powstaje ??Solidarno????
25.08. Prymas przyjmuje Stanis??awa Kani? i udaje si? do Klarysewa do Edwarda Gierka.
  26.08. W czasie uroczysto??ci Matki Bo??ej Cz?stochowskiej na Jasnej G??rze Prymas Tysi?clecia wyg??asza S??owo Bo??e.
  31 sierpnia 1980 roku Lech Wa???sa, legendarny przyw??dca ??Solidarno???i?, podpisuje Porozumienia Gda??skie.
  12-15.09. Bierze udzia?? w nabo??e??stwach, na kt??rych obecna jest delegacja Konferencji Episkopatu Niemiec.
  21.10. W Natolinie przeprowadza rozmow? z I sekretarzem KC PZPR Stanis??awem Kani? na tematy dotycz?ce sytuacji spo??ecznej i gospodarczej Ojczyzny.
  23.10. Odlatuje do Rzymu. Przyj?ty przez Jana Paw??a II na prywatnej audiencji, po czym zostaje podj?ty na wieczerzy.
  28.10. Uczestniczy w audiencji pielgrzym??w z Polski u Ojca ??w. przyby??ych na beatyfikacj? Alojzego Orione. Wyg??asza przem??wienie.
  29.10. Przyj?ty przez Papie??a na audiencji wraz z bpem B. D?browskim, nast?pnie pozostaje na wieczerzy.
  4.11. Przyj?ty przez Ojca ??w. dla zako??czenia rozm??w dotycz?cych spraw Ko??cio??a w Polsce. Nast?pnie podj?ty wraz z pracownikami swego sekretariatu wieczerz?.
  5.11. Podejmuje Jana Paw??a II w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie.
  8.11. Powraca do Warszawy.
  10 listopada Prymas Tysi?clecia przyjmuje NSZZ ??Solidarno???? z Lechem Wa???s? na czele i wyg??asza przem??wienie.
  1981
6.01. Prymas Polski przyjmuje ??wiatowej s??awy kaznodziej? baptystycznego Billy Grahama. Wyg??asza III Kazanie ??wi?toja??skie.
  6.02. Przyjmuje przedstawicieli NSZZ ??Solidarno???? z przewodnicz?cym Krajowej Komisji Porozumiewawczej Lechem Wa???s?. Przyjmuje delegacj? ??Solidarno??ci Wiejskiej?. Wyg??asza przem??wienie.
  22.03. Podczas radiowej Mszy ??w. odczytano ??S??owo Prymasa Polski?, kt??ry wzywa spo??ecze??stwo do ??spokoju, r??wnowagi i odpowiedzialno??ci?, a w??adze pa??stwowe do ??szacunku dla integralno??ci fizycznej i duchowej ka??dego obywaleta?.
  26.03. Odbywa rozmow? z gen. armii Wojciechem Jaruzelskim ?? prezesem Rady Ministr??w.
  28.03. W ko??ciele akademickim ??w. Anny w Warszawie na zako??czenie rekolekcji dla ludzi pi??ra wyg??asza S??owo Bo??e.
  2.04. Przyjmuje i wyg??asza przem??wienie do Og??lnopolskiego Komitetu Za??o??ycielskiego NSZZ Rolnik??w Indywidualnych ??Solidarno????.
  kwiecie??: Og??oszono komunikat Sekretariatu Prymasa Polski o chorobie kard. Stefana Wyszy??skiego.
  14.05. Nagrywa na ta??m? magnetofonow? przem??wienie do wiernych, kt??re zostaje odtworzone podczas Mszy ??w. w bazylice archikatedralnej ??w. Jana Chrzciciela i na Placu Zamkowym odprawianych w intencji Jana Paw??a II w zwi?zku z zamachem na Ojca ??w. w dniu 13.05.
  15.05. Og??oszono komunikat lekarski o stanie zdrowia Prymasa Polski.
  16.05. Przyjmuje sakrament namaszczenia chorych w formie uroczystej. Dzi?kuje najbli??szym za d??ugoletni? wsp????prac?
  25.05. Prymas Polski bezpo??rednio rozmowia telefonicznie z Ojcem ??w. Janem Paw??em II, kt??ry osobi??cie zadzwoni?? z kliniki Gemelli w Rzymie.

  W uroczysto??? Wniebowst?pienia Pa??skiego, 28 maja 1981 roku w Domu Arcybiskup??w Warszawskich przy ul. Miodowej 17 umiera Prymas Tysi?clecia. Trumna ze zw??okami zostaje wystawiona w sali audiencyjnej warszawskiej Rezydencji Prymasa. Warszawiacy oddaj? ho??d Zmar??emu. Wieczorem trumna zostaje przeniesiona w uroczystej procesji do ko??cio??a seminaryjnego ??w. J??zefa na Krakowskim Przedmie??ciu. Niezliczone rzesze wiernych nieustannie przez cztery doby oddaj? ho??d swemu Arcypasterzowi.

  31.05. Na Placu Zwyci?stwa, w scenerii powt??rzonej z wizyty Jana Paw??a II w roku 1979, zostaje odprawiona Msza ??w. za ??p. Prymasa. Koncelebrze przewodniczy watyka??ski Sekretarz Stanu kard. A. Casaroli. Na czele delegacji pa??stwowej ?? przewodnicz?cy Rady Pa??stwa prof. Henryk Jab??o??ski. Po Mszy ??w. trumn? przeniesiono do bazyliki archikatedralnej warszawskiej i z??o??ono w krypcie arcybiskup??w warszawskich. Na sarkofagu widnieje napis: Stefan Kardyna?? Wyszy??ski Prymas Polski. Obecnie Prymas Tysi?clecia spoczywa w kaplicy Archikatedry Warszawskiej.

B?dziesz kocha?? Boga ponad wszystko, a bli??niego swego jak siebie samego
(?k 10,27).

Ten zwyci???a – cho?by by?? powalony i zdeptany – kto mi??uje.
Kto nienawidzi, ju?? przegra??.

+ Stefan Kardyna?? Wyszy??ski

Wróć na górę ↑