PERSONALIZM SPO?ECZNY KARDYNA?A STEFANA WYSZY??SKIEGO

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik (1929-), personalista. Czes??aw urodzi?? si? 9 sierpnia 1929 roku w ?rebcach ko??o Szczebrzeszyna jako sz??ste dziecko z dziewi?ciorga potomstwa Micha??a i Marianny. Otrzyma?? ??wi?cenia Kap??a??skie 21 czerwca 1953 roku w Lublinie.

Od roku 1956 pracownik naukowy i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cz??onek Centralnej Komisji ds. Tytu??u Naukowego i Stopni Naukowych (1990-2002), Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz Komisji Nauki Wiary przy Episkopacie Polski. Ks. Prof. Bartnik jest wybitnym specjalist? w personalizmie i teologii narodu Stefana Kardyna??a Wyszy??skiego, Prymasa Tysi?clecia.

Do wa??nych publikacji autora nale???: Chrystus jako sens historii (Wroc??aw 1987); Personalizm (Lublin 1995, Warszawa 2000); Teologia narodu (Cz?stochowa 1999); Osoba i historia (Lublin 2001); Chrze??cija??stwo personalistyczne (Lublin 2003).

??Pomosty mi?dzy narodami buduj? najlepiej ludzie ??wi?ci? (Or?dzie Biskup??w Polskich do ich Niemieckich Braci).

Wczesne i uprzedzaj?ce w stosunku do Zachodu powstanie u Ks. Stefana Wyszy??skiego, p????niejszego Biskupa, Kardyna??a i Wielkiego Prymasa Tysi?clecia, szerokiej teologii rzeczywisto??ci ziemskich, teologii ????ycia doczesnego? ??wiadczy o wielkim wyczuciu aktualnych potrzeb my??li chrze??cija??skiej. Stanowi to prawdziwy geniusz personalizmu spo??ecznego.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.