PERSONALIZM MARTINA LUTRA KINGA JUNIORA

Bogumi?? Gacka

Bogumi?? Gacka

Bogumi?? Gacka (1955-), za??o??yciel i redaktor prowadz?cy p????rocznika ??Personalizm?, kierownik Katedry Personalizmu Chrze??cija??skiego (Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego, Warszawa), specjalista w personalizmie ameryka??skim, profesor nadzwyczajny teologii dogmatycznej.

Studia zagraniczne i badania naukowe w Oxfordzie (1985), Katolickim Uniwersytecie Ameryki (1990), Boston University (1992-1993), Harvardzie (1993) i Sorbonie (1997) przyczyni??y si? do opublikowania: Borden Parker Bowne, Personalizm (Lublin 1994); Charles Bernard Renouvier, Personalizm (Lublin 1999) oraz Bibliography of The Personalist (Lublin 1999).

Po zaprezentowaniu Bibliography of American Personalism (Lublin 1994) i American Personalism (Lublin 1995), Ks. Prof. Bogumi?? Gacka przygotowuje Bibliography of European Personalism i European Personalism.

Czarni i biali s? r??wni, czy nie s? r??wni? (M. L. King, Jr)
Nienarodzeni i narodzeni s? r??wni, czy nie s? r??wni? (B. Gacka)

I. BIOGRAFIA MARTINA LUTRA KINGA JUNIORA

Martin Luter King Junior urodzi?? si? 15 stycznia 1929 roku w Atlancie, w stanie Georgia, w rodzinie pastora Martina Lutra Kinga. 25 lutego 1948 roku zosta?? ordynowany do pos??ugi w ko??ciele baptyst??w. W czerwcu tego samego roku King uko??czy?? socjologi? w Morehouse College. We wrze??niu wst?pi?? do Seminarium Teologicznego w Crozer.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.