PERSONALIZM KAZIMIERZA D?BROWSKIEGO I ANTONIEGO K?PI??SKIEGO

Jadwiga Sebesta

Jadwiga Sebesta

Jadwiga Sebesta, (1979-), bytomianka, urodzi??a si? 17 lipca 1979 roku w Siemianowicach ??l?skich. W 2004 roku otrzyma??a tytu?? magistra teologii na podstawie pracy pt. ??Ikonograficzna interpretacja artyku??u wiary ??wiat??o??? ze ??wiat??o??ci?. Praca ta zosta??a napisana pod kierunkiem prof. dr hab. K. Klauzy w Katedrze Teologii Ikony, w sekcji Teologii Dogmatycznej Wydzia??u Teologii KUL.
Obecnie doktorantka w Instytucie dogmatyki KUL. Autorka przek??ad??w poezji niemieckiej. Publikowa??a na ??amach ??Schlesisches Wochenblatt? i ??Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa?. Wkr??tce przedstawi dysertacj? pt. ??Zasadno??? kategorii paradoksu w j?zyku i do??wiadczeniu wiary?.

Jej zami??owania to: ??wiat symboli, barw i aromat??w, kultura kraj??w niemieckoj?zycznych i chansons francaises.

??Cz??owiek jest tajemnic?. Trzeba j? rozwi?za?, i je??eli b?dziesz j? rozwi?zywa? ca??e ??ycie, to nie m??w, ??e straci??e?? czas, ja zajmuj? si? t? tajemnic?, chc? bowiem by? cz??owiekiem?.

Fiodor Dostojewski

Dzieje hospitalizacji os??b nerwowo chorych to nieko??cz?ce si? historie osobistych zmaga?? nie tylko z chorob?, lecz tak??e ze wzgard? spo??eczn? i etykietk? ??wariata?. Mimo zaistnienia nurt??w humanistycznych stosunek do leczonych psychiatrycznie wci??? nie spe??nia?? podstawowych kryteri??w og??lnoludzkiej etyki. Ludzie odarci z warto??ci spo??ecznej sp?dzali nierzadko ca??e ??ycie w zak??adach dla ob???kanych, gdzie warunki egzystencji ur?ga??y ich cz??owiecze??stwu.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.