OSOBOWY WYMIAR RZECZYWISTO??CI NARODU

Miros??aw Kowalczyk

Miros??aw Kowalczyk

Miros??aw Kowalczyk (1957-), specjalista w teologii historii zbawienia oraz w teologii narodu, pracownik Instytutu Teologii Dogmatycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt przy Katedrze Teologii Historycznej. Miros??aw urodzi?? si? 7 lipca 1957 roku w Lublinie. ??wi?cenia kap??a??skie otrzyma?? w Katedrze Lubelskiej 12 czerwca 1982 roku. Doktorat z teologii na podstawie pracy Historiozbawczy sens narodu w Ewangelii ??w. Mateusza napisa?? pod kierunkiem Ks. prof. Czes??awa Bartnika.

Opublikowa??: Nar??d w nauce chrze??cija??skiej, Lublin 2002; Z teologii historii narodu Jana Paw??a II, w: Polska Teologia Narodu, Lublin 1986; Realizm personalistyczny, w: Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995; Praca a kultura (red.), Lublin 2005.

Id??cie i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj?c im Chrztu w imi? Ojca i Syna, i Ducha ??wi?tego.

(Mt 28, 19)

Jednym z podstawowych temat??w w kerygmatycznej teologii Ksi?dza Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego (1901??1981), Prymasa Polski w latach 1948??1981, by??a katolicka nauka o narodzie. Wed??ug Prymasa Wyszy??skiego nar??d posiada swoja podmiotowo??? oraz przedmiotowo???. Ca??o??? bytu narodowego ma dwa wymiary: materialny (przedmiotowy) i duchowy (podmiotowy).

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.