OR?DZIE BISKUP??W POLSKICH DO ICH NIEMIECKICH BRACI W CHRYSTUSOWYM URZ?DZIE PASTERSKIM

Stefan Kardyna?? Wyszy??ski

Stefan Kardyna?? Wyszy??ski

Stefan Wyszy??ski (1901-1981), Prymas Polski, Interrex. Ojciec ??wi?ty Jan Pawe?? II nazwa?? Stefana Kardyna??a Wyszy??skiego Prymasem Tysi?clecia (Millenium Chrztu Polski 966-1966).

Stefan Wyszy??ski urodzi?? si? 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, za?? 3 sierpnia 1924 roku przyj??? ??wi?cenia Kap??a??skie we W??oc??awku. Konsekrowany na biskupa 12 maja 1946 roku w Cz?stochowie. 12 listopada 1948 roku zosta?? Arcybiskupem Gniezna i Warszawy ?? Prymasem Polski.

Prymas Polski bra?? udzia?? w Soborze Watyka??skim II (1962-1965). Pod koniec obrad Soboru, 18 listopada 1965 roku, Stefan Kardyna?? Wyszy??ski i Biskupi Polscy wystosowali Or?dzie Biskup??w Polskich do ich Niemieckich Braci w Chrystusowym Urz?dzie Pasterskim, w kt??rym og??osili:

Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.

Przewielebni Bracia Soborowi!

Niech nam wolno b?dzie, czcigodni Bracia, zanim jeszcze Sob??r zostanie zamkni?ty, og??osi? Wam, naszym najbli??szym zachodnim s?siadom, radosn? wie???, i?? w przysz??ym roku ?? w roku Pa??skim 1966 ?? Ko??ci???? Chrystusowy w Polsce, a wraz z nim ca??y Nar??d polski, obchodzi? b?dzie Millenium swego Chrztu, a jednocze??nie Tysi?clecie swego narodowego i pa??stwowego istnienia.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.