NON POSSUMUS

Stefan Kardyna?? Wyszy??ski

Stefan Kardyna?? Wyszy??ski

Stefan Wyszy??ski (1901-1981), Prymas Tysi?clecia przyczyni?? si? do zawarcia Porozumienia mi?dzy przedstawicielami Rz?du Rzeczypospolitej i Episkopatem Polskim, kt??re zosta??o podpisane w Warszawie 14 kwietnia 1950 roku. 12 stycznia 1953 roku Prymas Polski zosta?? kreowany Kardyna??em na Konsystorzu w Rzymie, jednak nie otrzyma?? zgody od w??adz pa??stwowych na wyjazd do Rzymu. 9 lutego 1953 roku Rada Pa??stwa uchwali??a dekret o obsadzaniu stanowisk ko??cielnych. W imieniu Episkopatu Polski 8 maja 1953 roku z Krakowa Stefan Kardyna?? Wyszy??ski, Prymas Polski skierowa?? Memoria?? do Rady Ministr??w na r?ce Prezesa Boles??awa Bieruta, w kt??rym zawar?? o??wiadczenie: Non Possumus. 4 czerwca 1953 roku Prymas Polski wyg??osi?? uroczyste kazanie przed ko??cio??em ??w. Anny w Warszawie na Bo??e Cia??o. W nocy 25 wrze??nia 1953 roku zosta?? aresztowany przez w??adze komunistyczne i uwi?ziony do 28 pa??dziernika 1956 roku.

Nie mo??e cesarz siada? na o??tarzu Boga ??ywego!

Sacerdos in aeternum Christus Dominus secundum ordinem Melchisedech panem et vinum obtulit. Alleluia!
Kap??an Wieczysty Jezus Chrystus wed??ug obrz?dku Melchizedecha chleb i wino ofiarowa??. Alleluja!

Antyfona z Nieszpor??w Bo??ego Cia??a

Najmilsze w Panu Dzieci Bo??e!
Dzieci moje!

Jak ??piewa Ko??ci???? powszechny dzisiaj! Ale ??piewa nie od dzi??, bo ??piewa prawie przez wiek??w dwadzie??cia, ??piewa poprzez ca??? ziemi? Bo???. A ten ??piew i nas ogarnia, a ten ??piew i nas zespala, i nas jednoczy. T? rado??ci? jeste??my dzi?? do g???bi nape??nieni, o??ywieni i zespoleni. W tej rado??ci stali??my si? rzesz? jedno??ci i pokoju.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.