POJ?CIE OSOBY W KO??CIELE PIERWSZYCH WIEK??W

Jerzy Pa??ucki

Jerzy Pa??ucki

Jerzy Pa??ucki (1955-), kap??an diecezji w??oc??awskiej, dziekan Wydzia??u Teologii Katelickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Patrologii ?aci??skiej KUL, przewodnicz?cy Sekcji Patrolog??w przy Komisji Nauki Wiary Episkopatu 1955 r. w Goszczanowie (woj. sieradzkie); ??wi?cenia kap??a??skie przyj??? z r?k Bpa Jana Zar?by 28 maja 1981 roku we W??oc??awku.

Po studiach z historii Ko??cio??a i doktoracie z teologii w zakresie patrologii (1988) w KUL-u, ks. Pa??ucki otrzyma?? licencjat z literatury klasycznej i wczesnochrze??cija??skiej (1990) na Papieskim Uniwersytecie Salezja??skim w Rzymie.

Jako profesor w zakresie patrologii opublikowa??: Dobre bogactwo (Lublin 1992); ??w. Ambro??y jako duszpasterz w ??wietle ekshortacji pastoralnych (Lublin 1996). Redaktor 6 ksi???ek, m.in.: Tysi?c imion Chrystusa (Lublin 1992); Ewangelizacja w epoce patrystycznej (Lublin 1994); Mistrz i Przyjaciel (Lublin 1997). Autor ponad 60 artyku????w.

Christus ?? una persona, due natura

Godno??? cz??owiek a jest przedmiotem wielu dyskusji, opracowa??, studi??w. Wydaje si? potrzeb? chwili ukazanie, jak wielki udzia?? w zg???bianiu tej tematyki ma Ko??ci????. Trzeba wspomnie? tu zw??aszcza dokumenty Soboru Watyka??skiego II. Na uwag? zas??uguje jednak fakt, ??e by?? to problem podejmowany w Ko??ciele ju?? od samego pocz?tku jego istnienia. Trudno tez pomin?? prawd?, ??e dopiero eklezjalne uj?cie ukazuje ca??e bogactwo ludzkiej godno??ci osadzonej w perspektywie teologicznej.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.