PERSONALIZM

Walter George Muelder

Walter George Muelder

Walter George Muelder (1907-2004), emerytowany dziekan, jest autentycznym personalist?, kt??ry ???czy w swej osobie dorobek Szko??y Bosto??skiej i Szko??y Kalifornijskiej, poniewa?? wyk??ada?? w obu o??rodkach etyk? spo??eczn? i teologi? chrze??cija??sk?. Jego ojciec studiowa?? pod kierunkiem B. P. Bowne??a, sam za?? Profesor zna?? osobi??cie E. S. Brightmana i R. T. Flewellinga. W 1964 roku by?? obserwatorem ekumenicznym na Drugim Soborze Watyka??skim i okre??la swoj? doktryn? ??personalizmem wsp??lnotowym?, co przypomina ??communio personarum? Ojca ??wi?tego Jana Paw??a II.

G????wne publikacje: The Development of American Philosophy (Boston, MA 1940, z L. Sears), Foundations od the Responsible Society (New York, NY 1960), Toward a Discipline of Social Ethics (Boston, MA 1960) i The Ethical Edge of Christian Theology: Forty Years of Communitarian Personalism (New York, NY 1984).

Ojcze Bogumile Gacka!
Jestem niezmiernie uradowany z tego, ??e wci??? zg???biasz tradycj? Personalistyczn? w Polsce i na ??wiecie, w Ko??ciele i w ??rodowisku naukowym. Dzi?kuj? za wszystko, co osi?gn???e?? i co reprezentujesz. Niech podj?te dzie??o Personalizmu pomy??lnie kwitnie.

              Z wyrazami szacunku,
Walter G. Muelder, 26 sierpnia 2003

Wsp????czesny personalizm si?ga swymi korzeniami do tradycji idealistycznej, pocz?wszy od Platona poprzez g????wnych przedstawicieli niemieckich w osobach W. Wundta i H. Lotnego, nast?pnie takich wielkich francuskich my??licieli jak Charles Renouvier czy Emannuel Mounier, a?? do najbli??szych filozof??w brytyjskich jak J. Macmurray.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.