PERSONALIZM WILLIAMA STERNA

Jan Krynicki

Jan Krynicki

Jan Krynicki (1959-), urodzi?? si? 19 wrze??nia 1959 r. w Krynicy. Absolwent Szko??y Chor???ych Po??arnictwa w Krakowie (1980). W 1987 r. otrzyma?? ??wi?cenia kap??a??skie z r?k Bpa Ignacego Tokarczuka w Przemy??lu. Od roku 1998 ks. Krynicki jest proboszczem parafiii B??ogos??awionej Karoliny w Rzeszowie (budowa ko??cio??a). Ks. Jan jest kapelanem Pa??stwowej Stra??y Po??arnej wojew??dztwa podkarpackiego w stopniu kapitana (1999-).

Praca magisterska ks. Krynickiego dotyczy??a „Przedmiotu praw i obowi?zk??w katolik??w ??wieckich w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku” (PAT, Krak??w). W 2002 r. ks. Jan uko??czy?? studia licencjackie na Wydziale Teologicznym w Radomiu (Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego). Jego praca licencjacka napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Bogumi??a Gacki zatytu??owana jest „Personalizm krytyczny Williama Sterna w poszukiwaniu rozumienia osoby”. Od 2003 r. kontynuuje studia doktoranckie na UKSW w Warszawie.

Mi??o??? Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14)

Do??wiadczaj?c niemal codziennie licznych przejaw??w dehumanizacji i depersonalizacji, t?sknimy coraz bardziej za ??wiatem, w kt??rym ka??dy cz??owiek i to w ca??o??ci, jako byt osobowy, by??by zaakceptowany. Za ??wiatem, kt??ry konsekwentnie proponuje Jan Pawe?? II przypominaj?cy o potrzebie prymatu ducha nad materi? i osoby przed rzecz?. Niestety, trudno nie zauwa??y?, ??e w znacznej mierze to wo??anie Ojca ??wi?tego o szacunek dla cz??owieka jako osoby bywa lekcewa??ony, i to mimo tego, ??e to w??a??nie nasza epoka nazywana jest cz?sto wiekiem humanizm??w i personalizm??w.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.