PERSONALIZM TOMISTYCZNY

Karol Wojty??a

Karol Wojty??a

Karol Wojty??a (1920-2005), Jan Pawe?? II Wielki, Ojciec ??wi?ty w epoce globalizacji i personalizacji (Gaudium et spes, 6). W czsie obrad Soboru Watyka??skiego II Bp Karol Wojty??a prezentowa?? personalizm. Personalizm etyczny Karola Wojty??y ???czy tomizm (obiektywno??? osoby) i fenomenologi? (subiektywno??c osoby). W ksi???kach Mi??o??ci i odpowiedzialno??? (Lublin 1960) oraz Osoba i czyn (Krak??w 1969) Wojty??a sformu??owa?? norm? personalistyczn?, kt??ra polega na tym, ??e jedynym odniesieniem do osoby jest mi??o??? / mi??owa?: „Tak jak mi??o??? jest najwi?kszym przykazaniem w odniesieniu do Boga – Osoby, tak tez mi??o??? jest fundamentalnym obowi?zkiem w odniesieniu do osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobie??stwo Boga” (Pami?? i to??samo???, Krak??w 2005).

Persona est perfectissimum ens
??w. Tomasz z Akwinu

??wi?ty Tomasz zna?? poj?cie osoby i okre??la?? je w spos??b bardzo jasny, inna rzecz natomiast, czy zna?? problem personalizmu i czy ten problem stwaia?? w spos??b r??wnie jasny jak problem osoby.

1. Uwaga wst?pna

S??usznie jednak mo??na rozumowa?, ??e skoro ??w. Tomasz tak jasno stawia?? problem osoby, to przez samo to ju?? dostarczy?? co najmniej punktu wyj??cia dla ca??ego personalizmu.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.