PERSONALIZM MAXA SCHELERA

Stanis??aw Kurlandzki

Stanis??aw Kurlandzki

Stanis??aw Kurlandzki (1928- ), marianin, personalista w etyce. ??wi?cenia kap??a??skie otrzyma?? 26 czerwca 1955 roku z r?k Bpa Antoniego Paw??owskiego we W??oc??awku. Studia specjalistyczne z metaetyki ks. Stanis??aw odby?? na KUL-u pod kierunkiem Kard. Karola Wojty??y (1966-1969), kt??ry by?? promotorem jego pracy magisterskiej z Maxa Schelera (1970).

Od kilkunastu lat zajmuje si? sprawami misji. Opracowa?? i wyda??: Jan Glica MIC, Oczarowany misjami. Listy z Brazylii, (Warszawa 1996); Stefan Szwajkowski MIC, M. Szczepaniak, Dziennik misjonarza. Listy z Brazylii (Warszawa 1997); Lilia Danilecka, Duszy zabi? nie mog?. Marianie na Bia??orusi i w Mand??urii (Warszawa 2000); S. Kurlandzki, L. Danilecka, Panie, do kog???? p??jdziemy? Marianie na Ukrainie (Warszawa 2001); S. Kurlandzki, L. Danilecka, Do??wiadczenie Kazachstanu (Warszawa 2002).

Ks. Kurlandzki MIC opublikowa??: Koncepcja do??wiadczenia moralnego u Maxa Schelera (Warszawa 2003).

Wszystko dla Niepokalanej!

W pracy Koncepcja do??wiadczenia moralnego u Maxa Schelera najpierw starali??my si? ukaza? teorie do??wiadczenia fenomenologicznego Schelera jako typu poznania specyficznie r????nego od wszelkich innych rodzaj??w poznawczych do??wiadcze??.

TEORIOPOZNAWCZY CHARAKTER DO??WIADCZENIA MORALNEGO

W przekonaniu Schelera do??wiadczenie fenomenologiczne dotyczy wszystkich mo??liwych przedmiot??w. Je??eli tak jest, to ma ono zastosowanie tak??e w poznawczym uj?ciu fakt??w moralnych, ale w takim miejscu powstaje pytanie: czy takie fakty (pzredmioty) w og??le istniej? i gdzie nale??y ich szuka??

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.