PERSONALIZACJA KO??CIO?A WED?UG KAROLA WOJTY?Y

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik (1929-), redaktor naczelny p????rocznika „Personalizm”, tw??rca systemu personalizmu uniwersalistycznego, laureat nagrody Ks. Idziego Radziszewskiego – KUL 2005.

Do g????wnych publikacji autora nale???: Personalism (Lublin 1995, 2000); Dogmatyka katolicka, (Lublin 1999 ?? T. 1, Lublin 2003 ?? T. 2), Chrze??cija??stwo personalistyczne (Lublin 2003), Historia filozofii (Lublin 2000, 2001), Teilhardowska wizja dziej??w (Lublin 1975); Ko??ci???? Jezusa Chrystusa (Wroc??aw 1982); Hermeneutyka personalistyczna (Lublin 1994); Fenomen Europy (Lublin 1998, Radom 2001); Osoba i historia (Lublin 2001); B??g i ateizm (Lublin 2002); Misterium cz??owieka (Lublin 2004).

Ecclesia est persona
??w. Augustyn

Karol Wojty??a, jako uczony i kap??an, spotka?? si? dosy? wcze??nie z sytuacj? przeciwstawiania Ko??cio??a jako instytucji osobowemu ??yciu cz??owieka. Przeciwstawianie takie pojawia??o si? zar??wno w publikacjach, jak i zw??aszcza w ??yciu praktycznym. Zjawisko to wprawdzie w Polsce nie wyst?powa??o zbyt ostro, jednak??e do naszych do??wiadcze?? do???cza??y si? id?ce z kraj??w zachodnich echa dyskusji i konflikt??w zwi?zanych z takim przeciwstawieniem.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.