Numer 6/2004

Walter George Muelder
Personalizm
Stanis??aw Kurlandzki
Personalizm Maxa Schelera
Ralph Tyler Flewelling
Studia personalizmu ameryka??skiego
Karol Wojty??a
Personalizm tomistyczny
Czes??aw Stanis??aw Bartnik
Personalizacja Ko??cio??a wed??ug Karola Wojty??y
Jerzy Pa??ucki
Poj?cie Osoby w Ko??ciele pierwszych wiek??w
Jan Krynicki
Personalizm Williama Sterna
Numer 6/2004