PERSONALIZM

Charles Renouvier

Charles Renouvier

Charles Bernard Renouvier (1815-1903), prekursor personalizmu francuskiego, autor pierwszej ksi???ki pt. Personalizm (1903). Urodzi?? si? 1 stycznia 1815 roku w Montpellier na po??udniu Francji. Zajmowa?? si? filozofi?, teologi? i socjologi?. W roku 1894 Charles Renouvier przeni??s?? si? z Pary??a do Perpignan, gdzie napisa?? swoje opus vitae ?? Le Personnalisme. Zmar?? w Prades 1 wrze??nia 1903 roku.

Personalizm Renouviera zawiera: metafizyk? personalizmu (la m?taphysique du personnalisme), socjologi? personalizmu (la sociologie du personnalisme) i eschatologi? personalizmu (l??eschatologie du personnalisme).

Do wa??niejszych publikacji Karola Renouviera nale???: Manuel de philosophie moderne (Pary?? 1842); Manuel de philosophie ancienne (Pary?? 1844); Science de la morale (Pary?? 1869); O obowi?zkach spo??ecznych cz??owieka i obywatela (Warszawa 1906); Critique de la doctrine de Kant (Pary?? 1906); Le Personnalisme (Pary?? 1903; Personalizm, Lublin 1999).

??Personalizm to doktryna Renouviera, polegaj?ca na respektowaniu osoby jako najwy??szej kategorii i centrum jego koncepcji ??wiata?. (Andr? Lalande)

Dwa pytania zebrane w tytule tego dzie??a tworz? tak naprawd? jedno ze swoimi g????wnymi zale??no??ciami. Pierwsze, zawarte w poj?ciu personalizmu (le terme de personnalisme), albo doktryny osobowo??ci, wyznacza nam za zadanie wykaza? za pomoc? argument??w, wpierw logicznych, nast?pnie moralnych, ??e poznanie osoby jako ??wiadomo??ci i woli jest podstaw? ca??ego ludzkiego poznania.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.