PERSONALIZM STANU RYCERSKIEGO

Edward Ozorowski

Edward Ozorowski

Edward Ozorowski (1941-), biskup, wybitny personalista polski. ??wi?cenia kap??a??skie otrzyma?? 23 czerwca 1964 roku z r?k Bpa W. Suszy??skiego. Sakr? biskupi? przyj??? w Bia??ymstoku, 29 kwietnia 1979 roku, z r?k Abpa Henryka Gulbinowicza. W roku 1970 obroni?? doktorat z teologii dogmatycznej u Ks. Prof. W. Granata (KUL). Dorobek naukowy Bpa Prof. E. Ozorowskiego obejmuje oko??o 1100 pozycji, w tym ponad 20 ksi???ek, m.in.: Ko??ci????. Zarys eklezjologii katolickiej (Wroc??aw 1984); Maryja w misterium Chrystusa, Ko??cio??a i narodu (Bia??ystok 1995); Wierz? w Boga Ojca (Bia??ystok 1999); S??ownik ma????e??stwa i rodziny (Warszawa 1999) i Cz??owiek drog? Ko??cio??a (Bia??ystok 2003).

Powstanie pisma Personalizm jest wydarzeniem niezwyk??ym.

Rycerstwo nabra??o szczeg??lnego znaczenia w ??redniowieczu. Powstawa??y wtedy zakony rycerskie, kt??rych cz??onkowie prowadzili akcje misyjne, strzegli miejsc ??wi?tych lub oddawali si? innym szlachetnym zaj?ciom. Powsta?? swoisty idea?? rycerza ?? cz??owieka, kt??ry ceni honor, post?puje szlachetnie i potrafi nawet ??ycie swoje po??wi?ci? s??u??bie wy??szym warto??ciom. Dzi??, to, co by??o zwi?zane z czasem i miejscem w rycerstwie, przemin???o, pozosta??o natomiast to, co by??o uniwersalne i jakby ponadczasowe. Odnowione zakony rycerskie poszukuj? dla siebie wzorca. Najcz???ciej w tym si?gaj? do pocz?tk??w, usi??uj?c historycznym modelom nada? now? aktualno???. Wydaje si? przy tym, i?? mo??na znale??? kryterium, godz?ce przesz??o??? z tera??niejszo??ci?, wed??ug kt??rego budowa??oby si? potrzebny wzorzec.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.