PERSONALISTYCZNA EKLEZJOLOGIA MISYJNA

Robert Skrzypczak

Robert Skrzypczak

Robert Skrzypczak (1964-), Personalista w?drowny urodzony w G??ucho??azach, kap??an Archidiecezji Warszawskiej. Uko??czy?? Misyjne Seminarium Redemptoris Mater w Warszawie. Magister psychologii i doktor teologii. Promotorem jego doktoratu z dogmatyki (2003 KUL) by?? Ks. Prof. Czes??aw Stanis??aw Bartnik. Ks. Robert Skrzypczak interesuje si? personalizmem w??oskim.

Katechista w?drowny w Drodze Neokatechumenalnej, kt??r? rozpocz??? w 1982 roku. W 2003 roku Ks. Prymas Polski mianowa?? Ks. Roberta na duszpasterza Ko??cio??a Akademickiego ??w. Anny w Warszawie.

Ks. Skrzypczak napisa?? Ko??ci???? jako Niewiasta (Warszawa 2001) i Ecclesia in statu missionis. Podstawy eklezjologii misyjnej w ??wietle dokument??w Papie??a Jana Paw??a II (Lublin 2003).

Ko??ci???? jest misterium komunii misyjnej. (Jan Pawe?? II)

Mimo, ??e ??wiat nie wykazuje dzi?? zbytniego zainteresowania Ko??cio??em, to jednak Ko??ci???? ??ywo interesuje si? ??wiatem. I to nie w tym celu, by si? w nim rozpu??ci? czy szuka? jakich?? sposob??w na przetrwanie, ale by nie??? ??wiatu Ewangeli? i ??zara??a? go? na r????ne sposoby sw? wiar? i mi??o??ci? do Jezusa Chrystusa. Ko??ci???? ??yje ewangelizacj?. Je??li gdzie??, w jakim?? ??rodowisku, Ko??ci???? przeszed?? na pozycje defensywne czy oboj?tne wzgl?dem ludzi, znaczy to, ??e jest w trakcie rozstawania si? ze swoj? to??samo??ci?. Mo??e istnie? i funkcjonowa? jako instytucja religijna albo zwi?zek wyznaniowy, ale nie jest ju?? Ko??cio??em Chrystusowym.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.