OSOBA: PODMIOT I WSP??LNOTA

Karol Wojty??a

Karol Wojty??a

Karol Wojty??a (1920-), Personalista w etyce, kt??ry do??wiadczy?? dw??ch totalitaryzm??w: hitleryzmu i komunizmu. St?d szczeg??lna wra??liwo??? na godno??? osoby ludzkiej.

W pa??dzierniku 1953 r. Ks. Karol Wojty??a rozpocz??? wyk??ady z etyki spo??ecznej na Uniwersytecie Jagiello??skim. W styczniu 1954 roku Wydzia?? Teologiczny Uniwersytetu Jagiello??skiego zatwierdzi?? habilitacj? Ks. Wojty??y pt.: Ocena mo??liwo??ci zbudowania etyki chrze??cija??skiej przy za??o??eniach systemu Maxa Schelera (Lublin 1959). Rozprawa habilitacyjna stanowi studium personalizmu etycznego Schelera.

Osoba: podmiot i wsp??lnota to prezentacja definicji osoby wed??ug Karola Wojty??y. ??Kiedy by?? komentowany Schemat 13 (kt??ry potem sta?? si? Konstytucj? duszpastersk? o Ko??ciele w ??wiecie wsp????czesnym Gaudium et spes) i m??wi??em o personalizmie, przyszed?? do mnie ojciec de Lubac i powiedzia??: Tak, tak, tak, w tym kierunku?. (Jan Pawe?? II, Wsta??cie, chod??my!)

Ca??okszta??t rozwa??a??, jakie zamierzam przeprowadzi? w niniejszym opracowaniu, nawi?zuje do mego studium Osoba i czyn1 i w nim si? zakorzenia. Na podstawie przeprowadzonych tam analiz zamierzam na nowo przebada? zwi?zek, jaki zachodzi pomi?dzy podmiotowo??ci? cz??owieka??osoby a struktur? wsp??lnoty ludzkiej. Problem ten zosta?? ju?? naszkicowany w Osobie i czynie, zw??aszcza w ostatniej cz???ci pracy ?? Uczestnictwo. Zamierzam tutaj zarys ten nieco rozwin??, wychodz?c od tej koncepcji osoby, kt??ra sama w sobie zosta??a w moim ??wczesnym studium do??? szeroko rozbudowana. Wiele z analiz przeprowadzonych w Osobie i czynie pozostaje w ??cis??ym zwi?zku z problemem podmiotowo??ci osoby ludzkiej, mo??na by nawet powiedzie?, ??e wszystkie w jaki?? spos??b s??u??? jej zrozumieniu i ukazaniu.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.