ONTOLOGIA PERSONALISTYCZNA

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw BartnikCzes??aw Stanis??aw Bartnik (1929-), tw??rca oryginalnego systemu ??realistycznego personalizmu uniwersalistycznego?. Profesor zwyczajny KUL od 1956 roku, cz??onek Komitetu Nauk Teologicznych PAN.
Do wa??niejszych publikacji autora nale???: Teilhardowska wizja dziej??w (Lublin 1975); Ko??ci???? Jezusa Chrystusa (Wroc??aw 1982); R?ka i my??l (Katowice 1982); Formen der politischen Theologie in Polen (Regensburg 1986); Chrystus jako sens historii (Wroc??aw 1987); Hermeneutyka personalistyczna (Lublin 1994); Fenomen Europy (Lublin 1998, Radom 2001); Historia filozofii (Lublin 2000, 2001); Dogmatyka katolicka, T. 1??2 (Lublin 1999-2003); Osoba i historia (Lublin 2001); B??g i ateizm (Lublin 2002); Misterium cz??owieka (Lublin 2004).

??Personalizm jest systemem, kt??ry obejmuje filozofi?, teologi? i nauki ??cis??e?.

Ontologi? personalistyczn? lub personalistyczn? metafizyk? og??ln? mo??na rozumie? dwojako: jako bytowo??? samej osoby, indywidualnej i spo??ecznej, oraz jako bytowo??? jako tak? w uj?ciu personalizmu. Tutaj zajmiemy si? przede wszystkim bytem jako takim w uj?ciu personalizmu.

Problem

Personalizm rozumiemy tu, oczywi??cie, nie tylko jako antropologi?, wed??ug kt??rej traktuje si? o cz??owieku jako osobie, ale tak??e jako system filozoficzny, traktuj?cy o wszelkiej rzeczywisto??ci.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.