SYSTEM PERSONALISTYCZNY BOWNE??A

Adam Siomak

Adam Siomak

Ks. Adam Siomak (1974??), ur. 10 maja 1974 roku w Stalowej Woli. Od 1999 roku ksi?dz archidiecezji lubelskiej. Od 2000 do 2002 sekretarz Arcybiskupa lubelskiego J??zefa ??yci??skiego. Doktorant w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii w Instytucie Ekumenicznym.

Adam Siomak przygotowa?? prac? magistersk? pt. System personalistyczny Bowne??a (Lublin 1999), pod kierunkiem ks. prof. Czes??awa Bartnika.

??Nie mo??emy wierzy? w cz??owieka nie wierz?c w Boga, i nie mo??emy wierzy? w Boga nie wierz?c w cz??owieka.? (B.P.Bowne)

Wieloaspektowo??? osoby ludzkiej pr??buj? uj?? r????ne nauki: psychologia, socjologia, pedagogika, antropologia. Jednak ??e ??adna z tych dziedzin nie ujmuje fenomenu osoby w spos??b wyczerpuj?cy. Wydaje si?, ??e zadaniu temu mo??e sprosta? personalizm. Jest on kierunkiem szerszym, ni?? jedynie nauka o osobie ludzkiej. Personalizm to nowy system filozoficzny wypowiadaj?cy si? o ca??ej rzeczywisto??ci przez pryzmat osoby. Wsp????cze??nie rozwin???o si? wiele system??w personalistycznych: niemiecki, francuski, ameryka??ski. Ten ostatni, maj?cy swe pierwociny w Berkeley nale??y z pewno??ci? do najbardziej wybijaj?cych si?. To w USA na Uniwersytecie Kalifornijskim rozwija??o ten nurt wielu wybitnych my??licieli. W??a??ciw? szko??? personalistyczn? stworzy?? jednak dopiero Borden Parker Bowne ?? protestancki duchowny ?? rozpoczynaj?c ten kierunek ksi???k? Personalizm (Boston 1908).

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.