Redakcja

Redaktor naczelny
Ks. Prof. Czes??aw Stanis??aw Bartnik
Za??o??yciel i redaktor prowadz?cy
Ks. Prof. Bogumi?? Gacka, mic
Kierownik Katedry Personalizmu Chrze??cija??skiego
Sekretarz redakcji
Ks. Dariusz Ma??ewski, mic
Asystenci sekretarza
Gabriela Gacka
?ukasz Kaczmarek
Opracowanie graficzne
Sylwia Caban
Wsp????redaktorzy
Marek Gacka (Polska)
Thomas Buford (USA)
Richard Allen (Anglia)
Komitet naukowy
Ks. Prof. Roman Bartnicki (Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego)
Ks. Prof. Ignacy Bokwa (Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego)
Prof. Wojciech Kaczmarek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Prof. Zbigniew Banaczek (Akademia ??wi?tokrzyska)
Prof. Walter G. Muelder (Boston University)
Komitet redakcyjny
Pavol Ma?ala (S??owacja)
Antonio Pavan (W??ochy)
Robert Cummings Neville (Boston University)
Patricia Sayre (Saint Mary??s College, USA)
Richard Prust (St. Andrews College, USA)
James McLachlan (Western Carolina University, USA)
Eric Springsted (Princeton Theological Seminary, USA)
Richard Beauchamp (Christopher Newport University, USA)
Shaun Gallagher (Canisius College, USA)
Randall Auxier (Southern Illinois University, USA)
Jan Olof Bengtsson (Lund University, Szwecja)
Gunlog and Raymond Anderson (Wilson College, USA)