PODMIOTOWO??? I ??TO, CO NIEREDUKOWALNE? W CZ?OWIEKU

Karol Wojty??a

Karol Wojty??a

Wojty??a Karol (1920??), personalista utrzymuj?cy, ??e zrozumienie cz??owieka typu personalistycznego dope??nia rozumienie cz??owieka typu kosmologicznego.

30 grudnia 1963 roku Bp Karol Wojty??a zostaje przez papie??a Paw??a VI mianowany arcybiskupem krakowskim. B?d?c przekonanym, ??e kluczow? realno??ci? w tych czasach jest osoba ludzka, Arcybiskup Wojty??a wypowiedzia?? si? 22 wrze??nia 1965 roku na Soborze Watyka??skim II na temat odpowiedzialno??ci osoby wynikaj?cej z wolno??ci religijnej. Zdaniem George??a Weigela, biografa Jana Paw??a II, spojrzenie Wojty??y na Sob??r ??od wewn?trz? pozwala traktowa? Vaticanum Secundum przede wszystkim jako ??Sob??r personalistyczny?.

??Z??o w naszych czasach w pierwszym rz?dzie polega na pewnego rodzaju degradacji, nawet zniszczeniu, fundamentalnej jedyno??ci, unikalno??ci ka??dej osoby ludzkiej. To z??o le??y nawet bardziej w porz?dku metafizycznym ni?? moralnym (List Abpa Karola Wojty??y do O.Henri de Lubaca w czasie zako??czenia pierwszego zarysu Osoby i czynu).

Wydaje si?, ??e problem podmiotowo??ci cz??owieka znajduje si? wsp????cze??nie w centrum wielorakich zainteresowa??. Trudno by??oby w spos??b zwi?z??y wyja??ni?, dlaczego i w jaki spos??b dosz??o ?? i nieustannie dochodzi ?? do tej sytuacji.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.