PERSONALIZM

Martin Luter King Junior

Martin Luter King Junior

Martin Luter King Junior (1929??1968), personalista ameryka??ski, laureat pokojowej Nagrody Nobla (1964).

Martin King urodzi?? si? w Atlancie 15 sierpnia 1929 roku. 25 lutego 1948 roku zosta?? pastorem Ko??cio??a Baptyst??w. Po studiach socjologii w Morehouse College, kontynuowa?? studia teologii w Crozer Theological Seminary w Chester, PN. 13 wrze??nia 1951 roku King rozpocz??? teologiczne studia doktoranckie w kolebce personalizmu ameryka??skiego ?? Szkole Teologii Uniwersytetu Bosto??skiego, kt??re uwie??czy?? doktoratem w 1955 roku.

4 kwietnia 1968 roku Martin Luter King Junior zosta?? zastrzelony w motelu Lorraine w Memphis, TN.

G????wne prace Kinga to: Stride Toward Freedom (New York 1958); Why We Can??t Wait (New York 1964); Where Do We Go From Here: Chaos or Community? (New York 1967).

??Mam sen?.

Nast?pny etap mojej intelektualnej pielgrzymki do zasady niestosowania przemocy nast?pi?? podczas studi??w doktoranckich w Uniwersytecie Bosto??skim. Tutaj mia??em mo??liwo??? rozmowy z wieloma propagatorami niestosowania przemocy, zar??wno studentami jak i osobami odwiedzaj?cymi kampus uniwersytecki. Uniwersytet Bosto??ski pod wp??ywem dziekana Waltera Mueldera i profesora Allena Knight Chalmersa okazywa?? g???bok? sympati? dla ruchu pacyfistycznego. Tak dziekan Walter Muelder, jak i dr Chalmers okazywali szczeg??ln? wra??liwo??? wobec problem??w dotycz?cych sprawiedliwo??ci spo??ecznej. Nigdy nie odnosi??o si? wra??enia, ??e ta pasja wynika z powierzchownego optymizmu dotycz?cego ludzkiej natury, ale wynika??a ona z g???bokiej wiary w mo??liwo??ci ludzi, kiedy zgadzaj? si? by? wsp????pracownikami Boga.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.