OSOBA LUDZKA A WSZECH??WIAT

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik (1929??), tw??rca systemu personalizmu uniwersalistycznego, pracownik naukowy i profesor KUL od roku 1956, w roku 2000 po raz czwarty wybrany do Centralnej Komisji PAN do spraw Tytu??u Naukowego i Stopni Naukowych, konsultor Komisji Nauki Wiary Polskiego Episkopatu. Autor ponad 1500 publikacji, w tym oko??o 60 ksi???ek, promotor ponad 60 doktorat??w. O dorobku naukowym Prof. Bartnika napisano 38 prac specjalistycznych, w tym 6 rozpraw doktorskich. Laureat Nobla Lublina, czyli Lubelskiej Nagrody Naukowej 2003.

Do wa??niejszych publikacji autora nale???: Personalistyczna teoria historii (Pozna?? 1964), Personalizm (Lublin 1995, 2000), Dogmatyka katolicka (Lublin 1999 ?? tom I, Lublin 2003 ?? tom II) i Teilhardyzm jako historia uniwersalna (Lublin 2003).

??Relacja osoby ludzkiej do Wszech??wiata musi by? podj?ta przede wszystkim przez personalizm?.

Jest odwieczny problem stosunku cz??owieka jako osoby do ziemi, kosmosu, wszech??wiata i wszelkiej rzeczywisto??ci. Problem ten staje przede wszystkim przed personalizmem, kt??ry nie mo??e by? ograniczony jedynie do samej personologii, czyli nauki o osobie ludzkiej samej w sobie.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.