OSOBA A KOSMOS

?ukasz Cybuch

?ukasz Cybuch

Ks. ?ukasz Jan Cybuch (1978??), prezbiter diecezji radomskiej. Mi??o??nik astronomii i kosmologii. W 2003 roku przyj??? ??wi?cenia kap??a??skie z r?k Biskupa Radomskiego Zygmunta Zimowskiego. Uko??czy?? studia teologiczne (Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego, Radom), uzyskuj?c stopie?? magistra teologii na podstawie pracy pt.: Rola nauk przyrodniczych w protologii ks. Wincentego Granata na tle wsp????czesnej kosmologii (Radom 2003).

??Osoba jest sensem Wszech??wiata? (Warszawa, grudzie?? 2002 rok).

Jednym z zada??, jakie stawia przed sob? personalizm, jest przerzucanie interdyscyplinarnych most??w przebiegaj?cych pomi ?dzy naukami ??cis??ymi (science), filozoficznymi (philosophy) oraz teologi? (theology). W ten spos??b inspiruje on do integralnego spojrzenia na rzeczywisto???, s??u???cego odnajdywaniu wzajemnych relacji pomi?dzy wszystkimi dziedzinami bytu, proponuj?c zarazem ich ca??o??ciow? interpretacj? w kluczu ontologicznej realno??ci Niestworzonych Os??b Boskich oraz os??b stworzonych. W zwi?zku z powy??szymi za??o??eniami istotnym wyzwaniem dla tego systemu wydaje si? by? kwestia okre??lenia relacji osoba ?? kosmos oraz roli i znaczenia osoby w szerokim kontek??cie nauk przyrodniczych. Naprzeciw realizacji tego zagadnienia wychodzi fakt, i?? nauki ??cis??e dostarczaj? obecnie licznych obserwacji, kt??rych interpretacja poci?ga za sob? wnioski natury filozoficznej. Refleksje te wskazuj? na genetyczny zwi?zek zachodz?cy pomi?dzy procesami kosmicznymi, a istnieniem we Wszech??wiecie osoby ludzkiej (human person).

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.