KORPORACJA NIE JEST OSOB?

Nir Eisikovits

Nir Eisikovits

Eisikovits Nir (1972??), prawnik izraelski, przygotowuje doktorat z filozofii w Uniwersytecie Bosto??skim ?? kolebce personalizmu ameryka??skiego.

Oryginalny tytu?? jego artyku??u brzmi: Forensick, Grammatical, and Corporate Persons: A Family Relationships, czyli ??Osoba w rozumieniu s?du, osoba gramatyczna i osoba prawna: pokrewie??stwo relacji? (Boston 2002).

??Przyznanie korporacji statusu osoby jest jedn? z najtrwalszych instytucji prawa, a zarazem jedn? z najpowszechniej uznawanych fikcji prawnych? (Sanford A. Schane).

Jednym z najpowszechniej uznawanych fikcyjnych twierdze?? istniej?cych w obr?bie nauki o prawie jest przekonanie, ??e ??korporacja czy przedsi?biorstwo jest osob??. Prawo traktuje podmioty gospodarcze jakby prawdziwych ludzi. Z jednej strony nale??y im si? konstytucyjna ochrona, a z drugiej mog? by? poci?gni?te do odpowiedzialno??ci cywilnej b?d?? karnej. Niniejszy artyku?? jest pr??b? ustalenia zwi?zk??w pomi?dzy poj?ciem osobowo??ci prawnej a zagadnieniami to??samo??ci cz??owieka w ??wietle twierdze?? Locke??a i Hume??a. Twierdzenia te mog? stanowi? pewn? podstaw?, by w spos??b sp??jny postrzega? firm? jako prawdziw? osob? (a real person). Innymi s??owy, mo??na stwierdzi?, ??e teoria osoby prawnej czerpie zar??wno z filozofii Locke??a, jak i Hume??a. W cz???ci pierwszej i drugiej om??wiono, odpowiednio, teorie Locke??a i Hume??a. Z kolei w cz???ci trzeciej ukazano istot? osobowo??ci prawnej. Cz???? czwarta stanowi pr??b? przedstawienia zwi?zk??w pomi?dzy trzema wy??ej wspomnianymi cz???ciami.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.