HISTORIA PERSONALIZMU Z PERSPEKTYWY AMERYKA??SKIEJ

L. Harold DeWolf

L. Harold DeWolf

L. Harold DeWolf (1901??1986), personalista ameryka??ski. Doktoryzowa?? si? z filozofii u Edgara S. Brightmana w Uniwersytecie Bosto??skim w roku 1935. Do roku 1965 wyk??ada?? w Boston University, kolebce personalizmu ameryka??skiego, filozofi? i teologi? dogmatyczn?. Nast?pnie L. Harold DeWolf by?? dziekanem i profesorem teologii dogmatycznej wWesley Theological Seminary wWaszyngtonie, stolicy Stan??w Zjednoczonych Ameryki, do roku 1972.

Jego g????wne publikacje to: Responsible Freedom (New York 1971) i Crime and Justice in America. A Paradox of Conscience (New York 1975).

??Pragn? ukaza? histori? personalizmu z perspektywy ameryka??skiej?.

Termin personalizm zosta?? wprowadzony po raz pierwszy do ameryka??skich publikacji prawdopodobnie przez Walta Whitmana, kt??ry wydrukowa?? artyku?? pt. Personalizm w miesi?czniku ??The Galaxy? w 1868 roku.

1. Definicja personalizmu

Zdaniem Ralpha Tylera Flewellinga by? mo??e Whitman us??ysza?? s??owo personalizm w ustnej rozmowie z Bronsonem Alcottem, chocia?? zapis Alcotta w Dziennikach z 28 kwietnia 1868 r. nie potwierdza w pe??ni tego przekonania.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.