WYCHOWANIE PERSONALISTYCZNE

Bogumi?? Gacka

Bogumi?? Gacka

Bogumi?? Zygmunt Gacka (1955??), za??o??yciel p????rocznika ??Personalizm?, kierownik Katedry Personalizmu Chrze??cija??skiego w Uniwersytecie Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego w Warszawie. Doktorat (1987) i habilitacja (1997) z teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od roku 1976 w Drodze Neokatechumenalnej, katechista w?drowny w Bolonii (1984), Szczecinie (1985), Kielcach (1985), Bostonie, Los Angeles, San Francisco, USA (1992 ?? 1993).

Opublikowa?? m.in.: Personalistyczna eklezjologia Johna H. Newmana (Lublin 1989), Personalizm ameryka??ski (Lublin 1996).

??Chrystus Zmartwychwsta??! On kocha Ciebie jako grzesznika?.

Ks. J??zef Jarz?bowski, marianin, dzi?ki kt??remu prawdopodobnie ocala?? Dzienniczek Siostry Faustyny Kowalskiej, wyg??osi?? w 1951 roku w Anglii wyk??ad na temat wychowania. Oto koronne s??owa genialnego wychowawcy: ??Wszechstronne wychowanie cz??owieka nie oznacza ani indywidualizmu ?nadcz??owieka?, ws??uchanego w ??lepe instynkty swej ni??szej natury; ani koszarowego, stadnego, wyzbytego w??asnej my??li i woli ?robota?. Nazwijmy to kr??tko personalizmem, wychowaniem personalistycznym. Personalizm ?? rozw??j osobowo??ci w??asnej, w zale??no??ci od zbiorowo??ci spo??ecznej ?? r????ni si? i od indywidualizmu i od kolektywizmu.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.