PIERWSZE U??YCIE S?OWA PERSONALIZM

Friedrich Daniel Schleiermacher

Friedrich Daniel Schleiermacher

Friedrich Daniel Schleiermacher (1768 ?? 1834), niemiecki teolog, filozof i filolog klasyczny. W swojej najs??awniejszej ksi???ce ??ber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Ver?chtern (Mowy o religii do ludzi wykszta??conych spo??r??d tych, kt??rzy ni? pogardzaj?, Krak??w 1995), napisanej w roku 1799 w formie osobistego wyznania wiary, Schleiermacher u??y?? po raz pierwszy w historii terminu personalizm (der Personalismus). Friedrich Daniel Ernst urodzi?? si? 21 listopada 1768 roku w Breslau na ??l?sku, czyli we Wroc??awiu. Jego rodzicami byli pastor Gottlieb, kapelan wojskowy i Katharina-Maria. Friedrich mia?? starsz? siostr? ?? Charlotte i m??odszego brata ?? Karola.

Do jego wybitnych prac nale???: Monologen, 1800 (Monologi), Kurze Darstellung des theologischen Studiums, 1810 (Kr??tkie przedstawienie studium teologicznego) i dogmatyka Der christliche Glaube nach den Grunds?tzen der ewangelischen Kirche, 1821 ?? 1822 (Wiara chrze??cija??ska wed??ug zasad Ko??cio??a ewangelickiego).

??Personalizm i przeciwstawny mu panteistyczny spos??b my??lenia w religii?.

Wszystkie zr????nicowania religii w og??le, na kt??re gdzieniegdzie zwraca??em wasz? uwag?, w r??wnie ma??ym stopniu wystarczaj?, by ukszta??towa? form? ca??kowicie okre??lon? jako indywiduum (ein Individuum). Owym trzem tak cz?sto przytaczanym sposobom widzenia wszech??wiata (das Universum) – jako chaosu, jako systemu i jako elementarnej wielo??ci ?? r??wnie?? daleko jest do tego, ??eby by? konkretnymi i okre??lonymi religiami.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.