O NARODZIE PERSONALISTYCZNIE

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik

Czes??aw Stanis??aw Bartnik (1929??), profesor teologii dogmatycznej, filozofii oraz nauk ??cis??ych. ??wi?cenia kap??a??skie otrzyma?? 21 czerwca 1953 roku. Promotor oko??o sze???dziesi?ciu doktorat??w. Redaktor naczelny p????rocznika ??Personalizm?. Wybitny specjalista w personalizmie odno??nie poj?cia osoby i poj?cia narodu. W ramach chrze??cija??skiej antropologii spo??ecznej rozwin??? szczeg??lnie teologi? narodu. Ukazuje historyczn? walk? dw??ch koncepcji: pa??stwo Europa (Francja, Niemcy) czy wsp??lnota narod??w Europy (Jan Pawe?? II).

Autor ponad 50 ksi???ek i 1500 artyku????w, m. in.: Formen der politischen Theologie in Polen (Regensburg 1986); Nar??d i spo??ecze??stwo (Cz?stochowa 1990); Personalizm (Lublin 1995, 2000); Teologia narodu (Cz?stochowa 1999).

??Osob? ludzk? i nar??d stwarza B??g?.
??R??wna godno??? osoby i r??wna godno??? narodu?.

Nie wszystkie kierunki na Zachodzie uznaj? ??nar??d? za przedmiot nauk. Niekt??re dostrzegaj? jedynie pa??stwo, spo??ecze??stwo, grupy spo??eczne, ludno???. Dzieje si? tak g????wnie od O??wiecenia. Ale jest to stanowisko b???dne. Wyrasta ono z ducha utopijnego i idealizmu ateizuj?cego. W Polsce zajmuj? si? narodem bez uprzedze?? r????ne nauki: historia, socjologia, etnologia, kulturologia, nauki prawne, a wreszcie filozofia i ?? z mojej inicjatywy ?? tak??e teologia.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.