KO??CI??? JAKO WYCHOWAWCA

J??zef Jarz?bowski

J??zef Jarz?bowski

J??zef Jarz?bowski (1897 ?? 1964), marianin, za??o??yciel Kolegium Mi??osierdzia Bo??ego (1954) w Fawley Court, Anglia (??Bielany nad Tamiz??). Dziadek J??zefa by?? powsta??cem 1863 roku (Powstanie Styczniowe) zes??anym na Syberi?. Ojciec J??zef urodzi?? si? 27 stycznia 1897 roku w Warszawie i jako ucze?? ??smej klasy gimnazjum napisa?? pie???? ??B???kitne rozwi??my sztandary? (1918), kt??ra sta??a si? hymnem Sodalicji Maria??skiej. Do Zgromadzenia Marian??w zosta?? przyj?ty 15 sierpnia 1917 roku przez B??ogos??awionego Jerzego Matulewicza, Odnowiciela. Wychowawca m??odzie??y w Kolegium Biela??skim (Warszawa 1925 ?? 1939). Podczas II Wojny ??wiatowej, przez Litw?, Rosj?, Syberi? i Japoni?, przedosta?? si? do Ameryki i Anglii, przewo???c memoria?? ks. M. Sopo?ki o Mi??osierdziu Bo??ym wed??ug objawie?? ??w. Faustyny Kowalskiej.

Napisa??: Pie???? bezimiennego krzy??owca (Detroit 1943, Londyn 1970); Maryjna poezja Cypriana Norwida (Dunstable 1962); Droga krzy??owa i litania do zm?czonego Jezusa (Londyn 1970).

??Wychowanie personalistyczne realizuje si? mi?dzy indywidualizmem a kolektywizmem?.

Jedn? z przyczyn dzisiejszej katastrofy, ku kt??rej zmierza ludzko??? ?? je??li nie najwa??niejsz? ?? to b???dna od stuleci pedagogika. ??Tak? b?dzie Rzeczypospolita ?? jakie b?dzie jej m??odzie??y wychowanie? pisa?? swego czasu Kanclerz Jan Zamojski.

W istocie, jakim by??o wychowanie takimi sta??y si? narody. Jakimi s? narody ?? takimi b?d? dzieje ludzko??ci! Dzisiaj przedstawiaj? si? one ponuro.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.